Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , ZASIŁKI

17 września 2017

Metody prawidłowego obliczenia wynagrodzenia i zasiłków

157

Pracownica była zatrudniona od 2012 r. na cały etat z wynagrodzeniem zasadniczym 1500 zł, które w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 maja 2013 r. wynosiło 1600 zł, a od 1 czerwca 2013 roku - 1750 zł. Od 2 stycznia 2015 r. został zmniejszony wymiar jej czasu pracy do 5/7 oraz wynagrodzenie do 1607 zł. Korzystała ze zwolnień lekarskich (podczas ciąży) w następujących okresach: od 9 sierpnia 2013 r. do 31 października 2013 roku oraz od 5 grudnia 2013 roku do 5 lutego 2014 roku. Z kolei od 6 lutego 2014 roku do 4 lutego 2015 roku przebywała na urlopie macierzyńskim. Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za luty, marzec i kwiecień 2015 r., jeśli:

  • na luty złożyły się: do 4 lutego urlop macierzyński, a od 5 do 28 lutego – urlop wypoczynkowy,

  • przez cały marzec 2015 r. – urlop wypoczynkowy,

  • w kwietniu: od 1 do 3 kwietnia – urlop wypoczynkowy, od 4 do 6 – praca, od 7 do 30 kwietnia – zwolnienie lekarskie (ciąża)?

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie urlopowe za luty to 1392,72 zł, a za marzec – 1607 zł. Do tego w lutym dochodzi 182,16 zł zasiłku macierzyńskiego. Za kwiecień należy się: wynagrodzenie za pracę (w tym urlopowe) 321,32 zł oraz wynagrodzenie chorobowe w wysokości 1109,28 zł. Wszystkie kwoty są kwotami brutto. Sposób ich wyliczenia opisano dalej.

UZASADNIENIE

Odpowiedź na postawione pytanie wynika z dwóch rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:

  1. z 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej: rozporządzenie

  2. z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe).

To ich przepisy wskazują sposoby obliczeń wynagrodzenia za miesiące, w których pracownik nie tylko pracuje lub w ogóle nie pracuje z usprawiedliwionych powodów, w tym z uwagi na urlop wypoczynkowy. Trzeba będzie jeszcze sięgnąć do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). A to w celu obliczenia wynagrodzenia/zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Są dwie metody liczenia wynagrodzenia pracownika za przepracowaną część miesiąca. Wybór jednej z nich zależy od powodu nieobecności w pracy. Pierwszą stosuje się, jeśli część miesiąca pracownik chorował i w związku z tym otrzymał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Obowiązuje ona także w razie nieobecności pracownika w pracy, w czasie której dostaje zasiłek przewidziany w ustawie zasiłkowej lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W tych sytuacjach wynagrodzenie za dni przepracowane ustala się zgodnie z § 11 rozporządzenia o wynagrodzeniach, tj.:

  • dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez 30 i to bez względu na to, ile faktycznie dni ma dany miesiąc,

  • mnożąc uzyskany wynik przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby (wlicza się wszystkie dni, a nie tylko dni pracy),

  • odejmując wynik poprzedniego działania od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Z drugiej metody, określonej w § 12 rozporządzenia o wynagrodzeniach, trzeba korzystać, gdy przyczyną nieświadczenia pracy było nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy albo nieobecność, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Nie ma ona zastosowania do sytuacji z pytania.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie za urlop, to w przypadku opisanym przez Czytelnika nie będą konieczne przeliczenia. Jest ono bowiem zawarte w wynagrodzeniu za pracę, gdy pracownik jest wynagradzany jedynie składnikami stałymi (tu: wynagrodzenie zasadnicze). Wynika to z § 7 rozporządzenia urlopowego, który stanowi, że tego rodzaju składniki uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Z kolei wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński ustala się według jednego schematu (art. 92 § 2 k.p., art. 36 ust. 1 i art. 47 ustawy zasiłkowej). Podstawę stanowi przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy z powodu choroby lub nabycia uprawnień do urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego (art. 29a ust. 1 ustawy zasiłkowej). Przy czym wynagrodzenie i zasiłek chorobowy należy się w wysokości 80% podstawy, ale za okres ciąży – 100% podstawy, tak samo jak przy zasiłku macierzyńskim. Podstawę pomniejsza się o 13,71% składek potrąconych przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej). W myśl art. 40 ustawy zas...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę