Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kwota wolna od potrąceń na zajęcie komornicze w przypadku wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
189

Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i od 24 maja 2020 r. przebywał na zasiłku chorobowym czy zajecie komornicze jest również kiedy pracownik pobiera zasiłek chorobowy? Pracownik był na chorobowym w części miesiąca, jak mam wyliczyć podstawę wolną od potrąceń?

Odpowiedź

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikom na podstawie Kodeksu pracy, ponieważ jest rodzajem wynagrodzenia za pracę, które wypłacane jest na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę. Natomiast zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
W przypadku wystąpienia w jednym miesiącu wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, to na kwoty z zajęcia komorniczego należy dokonać odrębnego potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i z zasiłku chorobowego.
Zatem, do 23 maja 2020 roku należy obliczyć wynagrodzenie chorobowe netto i zastosować do potrącenia komorniczego na zajęcie przepisy Kodeksu pracy. Następnie od 24 do 31 maja 2020 roku należy obliczyć kwotę zasiłku chorobowego i do potrącenia komorniczego zastosować przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Uzasadnienie

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia chorobowego
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

 1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;
 2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;
 3. poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108.

Potrąceń dokonuje się w powyższej kolejności.
Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia inne niż alimentacyjne i kary nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami alimentacyjnymi - trzech piątych wynagrodzenia.
Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 2. 75% wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 3. 90% wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone powyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. płaca minimalna dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2020 r. wynosi 2600 zł brutto, a wynagrodzenie netto wynosi 1920,62 zł. 

Kwota wolna od potrąceń z zasiłku chorobowego
Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie o emeryturach i rentach - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu następujące należności: 

 1. świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3; 
 2. kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu: 
  a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy, 
  b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, 
  c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;
 3. kwoty nienależnie pobranych świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 4. kwoty nienależnie pobranych świadczeń postojowych otrzymane na podstawie przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567);
 5. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych; 
 6. należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciel...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.