Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY

1 kwietnia 2018

Kto opłaca składki od zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy

192

Jesteśmy firmą budowlaną. Jeden z naszych pracowników podpisał umowę zlecenia z kontrahentem, z którym współpracujemy, na wykonywanie innych czynności niż wynikające z umowy o pracę. Jeżeli zdarzy się, że w ramach tego zlecenia będzie dla nas świadczył usługę, to kto będzie płatnikiem składek? Jeżeli my, to jak dokonać rozliczenia?

ODPOWIEDŹ

W takim przypadku pracodawca czyli firma budowlana będzie płatnikiem składek zarówno od przychodu z umowy o pracę, jak i z tego zlecenia. Nie ma znaczenia, że wynagrodzenie wypłaci inny podmiot.

UZASADNIENIE

Definicja pracownika zawarta jest w ustawie z 26 czerwca 1974 r. - Kodeksie pracy. Jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Jednak inne przepisy też zawierają na swój na użytek pojęcie pracownika.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nim osoba pozostająca w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Natomiast w szczególny sposób traktuje pracownika ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Określa go jako osobę pozostającą w stosunku pracy, ale także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Zatem, w świetle przepisów ubezpieczeniowych pracownik, który wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, nawet jeśli umowę zawarł z zupełnie innym podmiotem, jest nadal traktowany jak pracownik swojego pracodawcy.

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz interpretacji wydawanych przez Zakła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.