Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kto jest chroniony przed zwolnieniami „koronawirusowymi” w administracji

Artykuły | 28 września 2020 | NR 34
16

Czy pracownik jednostki rządowej, który ma przyznaną rentę korzysta z gwarancji utrzymania zatrudnienia w przypadku redukcji prowadzonych na podstawie przepisów antykoronawirusowych?

ODPOWIEDŹ

Nie, stosunek pracy może być rozwiązany z pracownikiem posiadającym ustalone prawo do emerytury lub renty lub spełniającym warunki do przyznania emerytury. 

UZASADNIENIE

Ograniczanie kosztów wynagrodzeń osobowych z powodu negatywnych skutków gospodarczych COVID-19 zagrażających finansom publicznym państwa jest prowadzone na podstawie art. 15zzzzzo – art. 15zzzzzx specustawy (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Mogą mieć formę: 

  • obowiązku zmniejszenia zatrudnienia, realizowanego na cztery sposoby: rozwią zywania stosunków pracy, obniżenia wymiaru czasu pracy z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia za pracę, likwidację nieobsadzonych etatów,
  • wprowadzenia, na czas określony, nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego, mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.

Redukcja kosztów dotyczy osób pozostających w stosunkach pracy w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach obsługujących członków Rady Ministrów, urzędach obsługujących organy administracji rządowej w województwie, a także w jednostkach podległych i nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę, a także w agencjach wykonawczych, instytucjach gospodarki budżetowej, państwowych funduszach celowych, ZUS i KRUS oraz zarządzane przez nie fundusze, jak również NFZ.

WAŻNE: Obowiązek zmniejszenia zatrudnienia realizowany w formie rozwiązywania stosunku pracy obejmuje pracowników posiadających ustalone prawo do emerytury lub renty (art. 15zzzzzq ust. 1 pkt 1 specustawy).

Włączenie pracowników z ustalonym prawem do emerytury lub renty do grupy pracowników, z którymi można rozwiązać stosunek pracy z powodu redukcji zatrudnienia nie jest dyskryminacją (m.in. wyrok SN z 3 grudnia 2003 r., sygn. akt I PK 80/03, OSNP 2004/21/363 i uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt II PZP 13/08, MoPr 2009/8/417). Tacy pracownicy nie korzystają zatem z ochrony przed utratą etatu (parz tabela) ani nie mogą żądać odszkodowania z powodu naruszenia zakazu antydyskryminacyjnego, o jakim mowa w art. 183d Kodeksu pracy (dalej: k.p.). 

Proces zmniejszania zatrudnienia nie obejmie żadnej z osób wymienionych w pkt 3 tabeli 2 (art. 15zzzzzp ust. 7 specustawy). Nie muszą się go też obawiać działacze związkowi, społeczni inspektorzy pracy i inspektorzy ochrony danych osobowych. Zachowali bowiem gwarancje zatrudnienia wynikające z odrębnych przepisów, mimo wyłączenia regulacji o szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy w pozostałych przypadkach (art. 15zzzzzr ust. 12 i 13 specustawy).

Tabela. Pracownicy chronieni przed redukcją etatu na podstawie specustawy 

Lp. Rodzaj pracowników Podstawa prawna
1. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe  art. 15zzzzzp ust. 7 w zw. z ust. 6 pkt 1 specustawy
2.  Kierownik jednostki niebędący osobą zajmującą kierownicze stanowisko państw...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę