Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka z o.o. zatrudnia ponad 200 osób, w tym 10 osób na umowę zlecenia. Oczywiście wszystkie te osoby oświadczyły, ze w innych miejscach pracują i otrzymują minimalne wynagrodzenie. Po za tym nie mamy żadnych zgód tych osób co do przekazywania m.in. informacji o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia z tych umów. Obecnie trwa w naszej spółce kontrola ZUS, także w zakresie prawidłowości zawartych umów zleceń. Czy w tej sytuacji musimy uzyskać zgodę zleceniobiorców w zakresie przekazania danych ZUS? 

Odpowiedź 

Nie, nie ma potrzeby, by zleceniobiorcy podpisywali zgodę na przekazania danych do ZUS. Należy pamiętać, że Państwa spółka jako administrator danych może przekazywać dane, bez konieczności uzyskania zgody osoby fizycznej, której dane są przekazywane, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę