Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeden z naszych pracowników idzie na emeryturę. W związku z tym na pożegnanie z firmą dostanie obok standardowej wypłaty także odprawę emerytalną. Nie jesteśmy tylko pewni, czy podlega ona egzekucji komorniczej tak samo jak jego pensja.

ODPOWIEDŹ

Tak, odprawa emerytalna podlega egzekucji komorniczej, bo traktuje się ją jako element wynagrodzenia za pracę.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy pracownik spełniający warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury (a tak jest w opisywanym przypadku), którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, ma prawo do odprawy pieniężnej.

Może ona zostać wypłacona jeśli istnieje związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę. Interpretuje się to w ten sposób, że samo nabycie prawa do emerytury lub renty (np. osiągnięcie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę) nie oznacza jeszcze konieczności wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej.

Pracodawca musi ją uiścić dopiero wtedy, gdy pracownik rozwiąże z nim umowę o pracę a następnie skorzysta z uprawnień emeryta lub rencisty. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po otrzymaniu odprawy emerytalnej albo rentowej osoba taka zatrudniła się ponownie – nawet u tego samego co poprzednio pracodawcy. I to nawet dzień po tym jak się u niego zwolni.

Jeśli chodzi o egzekucję komorniczą z takiej odprawy to kluczowe znaczenie ma ustalenie jaki jest charakter tego świadczenia. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w wyroku Sądu Najwyższego z 17 lutego 2004 r. (sygn. akt I PK 217/03), w którym stwierdzono, że: „(...) Odprawa emerytalna (art. 921 k.p.) oraz nagroda jubileuszowa (art. 773 § 3 pkt 3 k.p.) podlegają ochronie przed potrąceniami (art. 87 k.p.) jak wynagrodzenie za pracę.”

WAŻNE: Odprawa emerytalna podlega ochronie przed potrąceniami tak samo jak wynagrodzenie za pracę. Może więc być zajęta przez komornika według procedury właściwej dla pensji.

Zdaniem Sądu w pojęciu „wynagrodzenie za pracę” może się mieścić nie tylko wynagrodzenie za pracę w ścisłym znaczeniu, ale również inne świadczenia związane z pracą o ile tylko mają one charakter zbliżony do wynagrodzenia za pracę. Chodzi więc o takie składniki szeroko pojmowanego wynagrodzenia, które nie są w ścisłym znaczeniu wynagrodzeniem za pracę (czyli pensją), jednak są traktowane przez ustawodawcę na porównywalnych zasadach.

Do tej kategorii zalicza się odprawa rentowa lub emerytalna a także nagroda jubileuszowa.

Solidnie już utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przyjmuje szerokie stosowanie art. 87 § 1 k.p., a w związku z tym także szeroką ochronę wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń płacowych o podobnych do wynagrodzenia funkcjach i charakterze przed potrąceniami dokonywanymi przez pracodawcę.

Zgodnie z art. 300 k.p., w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

W prawie pracy nie ma przepisu, który wprost zakazywałby dok...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.