Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Umowa zlecenia to najczęściej zawierana umowa cywilnoprawna w obrocie gospodarczym. Aby umowa taka została zawarta prawidłowo obie jej strony muszą przestrzegać określonych przepisów. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące umowy zlecenia.

Na wstępie warto przypomnieć jej definicję. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Czynnością prawną jest np. zawarcie umowy, reprezentowanie zleceniodawcy przed organami sądowymi lub administracyjnymi.

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Oznacza to, że o wywiązaniu się z umowy nie decyduje jej efekt, ale odpowiednie wykonywanie czynności oraz dołożenie należytej staranności w realizowaniu określonych działań.

W tym miejscu warto zacytować dwa wyroki. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie  z 4 lutego 2014 r. (sygn. akt III AUa 596/13) czytamy: (…) Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu tego działania. Natomiast w wyroku z 4 lipca 2013 r. (sygn. akt II UK 402/12) Sąd Najwyższy stwierdził, że (…) Wykonywanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na jej rezultat jest właściwe dla umów zlecenia.

Dla umów zlecenia jest właściwe wykonywanie powtarzalnych, odtwórczych czynności bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 listopada 2012 r. (sygn. akt III AUa 227/12), a także Sądu Najwyższego z 25 lipca 2012 r. (sygn. akt II UK 70/12).

Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności.

W zależności od woli stron umowa zlecenia może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna.

Obowiązki zleceniodawcy:

  • zapłata zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonaną pracę, jeżeli umowa tak przewiduje;

  • zwrócenie wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę w celu stosowania się do wskazówek zleceniodawcy i należytego wykonania zlecenia;

  • ochrona zdrowia i życia zleceniobiorcy przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu.

Obowiązki zleceniobiorcy:

  • wykonanie z należytą starannością umówionych czynności na rzecz zleceniodawcy;

  • stosowanie się do wskazówek zleceniodawcy;

  • udzielanie zleceniodawcy informacji o realizacji zlecenia;

  • informowanie zleceniodawcy o powierzeniu wykonania zle...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.