Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 czerwca 2018

Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu bezpłatnego jest dopuszczalne

183

Pracownik od kilku miesięcy jest na urlopie bezpłatnym. Chcemy wypowiedzieć mu umowę o pracę. Czy możemy to zrobić? Czy musimy z tym czekać aż osoba ta wróci do pracy?

ODPOWIEDŹ

Jeśli pracodawca nie jest w stanie upadłości albo likwidacji wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego jest będzie niemożliwe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Przyjąć należy, że definicja „urlopu pracownika” obejmuje nie tylko urlop wypoczynkowy. Do tej kategorii należą też inne znane prawu pracy urlopy- w tym także bezpłatny. Takiego urlopu udziela się na pisemny wniosek pracownika. W czasie jego trwania stosunek pracy ulega zawieszeniu. W praktyce oznacza to, że do czasu zakończenia korzystania z tego uprawnienia zarówno pracownik jak i pracodawca są zwolnieni ze wzajemnych świadczeń.

Oznacza to, że z jednej strony pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi wynagrodzenia oraz innych należnych mu świadczeń, a z drugiej strony pracownik nie ma obowiązku świadczenia pracy na rzecz swojego pracodawcy. Kluczowe jest jednak stwierdzenie, że czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy między stronami trwa nadal- pracownik korzystający z tego przywileju choć nie pobiera wynagrodzenia wciąż formalnie jest pracownikiem. Co więcej- jego nieobecność w pracy jest w pełni uzasadniona, bo wynika ze zgody wyrażonej przez jego pracodawcę.

Prawo pracy dopuszcza tylko trzy przypadki, w których zasada ochrony pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym przed wypowiedzeniem umowy o pracę jest wyłączona.

Pierwszy z nich dotyczy przypadków, w których pracodawca jest w upadłości albo w stanie likwidacji. Drugi dopuszcza zwolnienie pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego w razie, gdy wystąpią przesłanki do zwolnienia go dyscyplinarnie.

WAŻNE: W ramach zwolnień grupowych pracodawca może zwolnić osobę przebywającą na urlopie bezpłatnym pod warunkiem, że przebywa ona na tym urlopie co najmniej 3 miesiące.

Z przypadkiem trzecim mamy do czynienia, gdy pracodawca – nie będący co prawda w stanie upadłości albo likwidacji – korzysta z rozwiązań zawartych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 1474 z późn.zm.) czyli po prostu grupowo zwalnia pracowników.

Warto pamiętać, że ten akt prawny może być stosowany do pracodaw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę