Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Za nauczycielkę A, która ze względu na zagrożoną ciążę była na zwolnieniu lekarskim, zatrudniliśmy nauczycielkę B, która również zaszła w ciążę i przebywała na tzw. chorobowym. Przyjęliśmy więc kolejnego nauczyciela C (mężczyzna) na umowę na zastępstwo za nauczycielkę A. Każda z umów na zastępstwo przewiduje jej rozwiązanie „z dniem poprzedzającym dzień powrotu do pracy zastępowanego nauczyciela nieobecnego w pracy z powodów usprawiedliwionych”. Nauczycielka A skróciła urlop macierzyński i wróciła do pracy, lecz faktycznie jej nie podjęła, bo wykorzystywała urlop wypoczynkowy. W jego trakcie przedstawiła zaświadczenie lekarskie o następnej ciąży i nowe zwolnienie lekarskie. Nauczyciel C wciąż za nią wykonuje pracę (podpisaliśmy aneks do umowy od dnia urlopu wypoczynkowego nauczycielki A), a nauczycielce B przedłużyliśmy umowę do dnia porodu. Gdy się odbył, wystawiliśmy świadectwo pracy, ale nauczycielka B odmawia jego odebrania. Czy ma rację twierdząc, że nadal jest zatrudniona? Dodam, że jesteśmy samorządową szkołą podstawową.

ODPOWIEDŹ

Nauczycielka ma rację – jej zatrudnienie trwa do dnia powrotu do pracy nauczycielki A. Do tego czasu będzie też istniał stosunek pracy nauczyciela C, jeśli szkoła nie zmieni dotychczasowej umowy na zastępstwo. Wcześniejsze rozwiązanie jednej z tych umów jest możliwe za porozumieniem, wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym, jeśli są do tego powody. 

UZASADNIENIE

W razie konieczności zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela publiczna placówka oświatowa (tu: samorządowa szkoła podstawowa) może zawrzeć z innym nauczycielem umowę na czas określony (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela). Zdaniem Sądu Najwyższego, w takiej umowie nie ma potrzeby wpisywania, że jej celem jest zastępstwo nieobecnego nauczyciela, jeżeli pracownik został o tym poinformowany przed podpisaniem takiej umowy o pracę i zna jej podstawę prawną (wyrok z 17 października 2018 r., sygn. akt II PK 182/17). Dla ważności tej umowy wystarczy faktyczne zaistnienie potrzeby zastępstwa nieobecnego nauczyciela, a gdyby ten warunek nie był spełniony, umowę należałoby traktować jako bezterminową (wyrok SN z 9 lipca 2015 r., sygn. akt I PK 241/14, MoPr 2016/1/36). 

Ważne

Do terminowych umów na zastępstwo nieobecnego nauczyciela nie stosuje się limitu 36 miesięcy ich trwania. Ale pod warunkiem, że ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (art. 10 ust. 16 pkt 1 Karty Nauczyciela). 


Karta Nauczyciela rozstrzyga, kiedy i na jakich warunkach rozwiązuje się umowa o pracę na czas nieokreślony (por. art. 27). Nie zawiera natomiast żadnych wytycznych co do umów terminowych. Oznacza to, że takie umowy rozwiązują się po upływie okresu, na jaki zostały zawarte (art. 30 § 1 pkt 4 k.p. w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela). Jeśli zatem umowa na zastępstwo została podpisana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika:

  • ze wskazaniem konkretnej daty końcowej – rozwiąże się w tej dacie,
  • bez określania terminu zakończenia stosunku pracy – do jej rozwiązania dojdzie z dniem powrotu zastępowanego pracownika do pracy (por. wyrok SN z 4 października 2011 r., sygn. akt I PK 56/11); ostatni dzień pracy to ostatni dzień usprawiedliwionej nieobecności. 

Przy braku uszczegółowienia w umowie o zastępstwo (tak u Czytelnika) przyczyn usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. na czas urlopów związanych z rodzicielstwem albo nieobecności pracownika wywołanej chorobą, rozwiązanie tej umowy będzie miało miejsce po ustaniu wszystkich takich powodów. Odnosząc to do sytuacji z pytania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.