Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dyrektor samorządowej szkoły podstawowej chce odwołać ze stanowiska swojego zastępcę bez wypowiedzenia. Czy wystarczającym powodem jest destabilizacja relacji między nauczycielami szkoły, które prowadzą do destabilizacji placówki?

ODPOWIEDŹ

Podany powód może uzasadniać odwołanie wicedyrektora szkoły w zwykłym trybie, lecz nie w natychmiastowym. 

UZASADNIENIE

Wicedyrektora szkoły powołuje i odwołuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej (art. 64 ust. 1 prawa oświatowego). Odwołania może dokonać – zgodnie z art. 66 ust. 1 prawa oświatowego – w przypadku:

  • złożenia przez nauczyciela rezygnacji – za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, 
  • ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań w zakresie działalności finansowej i administracyjnej (wymienionych w art. 57 ust. 2 prawa oświatowego) – bez wypowiedzenia, 
  • złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku w trybie art. 56 ust. 3 prawa oświatowego, 
  • szczególnie uzasadnionym, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w stosunku do szkoły i placówki artystycznej oraz placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – bez wypowiedzenia.

Ważne

„Przypadki szczególnie uzasadnione” to pojęcie ogólne i niedookreślone, które nie obejmuje jednak negatywnej oceny pracy lub wykonywania zadań w zakresie działalności finansowej i administracyjnej (por. wyrok WSA w Olsztynie z 13 lutego 2020 r., sygn. akt II SA/Ol 1109/19).


Odwołanie w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) wicedyrektora, o którym pisze Czytelnik musiałoby się mieścić w pojęciu „przypadków szczególnie uzasadnionych”, o jakich mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 prawa oświatowego. 
Z orzecznictwa wynika jednak, że dotyczy ono sytuacji, w których wicedyrektor musiałby dokonać rażących uchybień niepozwalających...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.