Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

2 września 2018

Karta Nauczyciela - zmiany od 1 września 2018 roku

179

Od 1 września 2018 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w Karcie Nauczyciela. Dotyczą one m.in. oceny pracy nauczyciela; nawiązania, zmiany i rozwiązanie stosunku pracy czy pensum.

Już w art. 1 Karty Nauczyciela (dalej: Karta) znalazły się pierwsze zmiany. Zgodnie z pkt 2c tego artykułu przepisami Karty zostali objęci nauczyciele innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Obowiązkiem nauczyciela stało się doskonalenie zawodowe zgodne z potrzebami szkoły (art. 6 Karty).

W zakresie oceny pracy nauczyciela, dyrektora wprowadzono następujące zmiany:

  • rozszerzono skalę ocen: wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, negatywna;

  • wprowadzono obowiązkowe terminy dokonywania oceny: po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego oraz po zakończeniu dodatkowego stażu; co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego (art. 6a Karty)

  • Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczycieli i dyrektorów zostay określone w rozporządzeniu.

Dyrektor (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz związków zawodowych) ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole. Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor zasięga opinii rady rodziców, opiekuna stażu, może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek, placówek doskonalenia nauczycieli (w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty), nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy.

Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach do 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu.

Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach do 30 czerwca 2020 r. (art. 123 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Ocena dorobku zawodowego została zastąpiona oceną pracy dokonywaną w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania wg skali ocen: wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, negatywna.

Zmiany dotyczące tego zagadnienia znalazły się w znowelizowanym art. 9b-9g Karty. I tak:

  • wydłużono okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego: z 2 do 3 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego, z 1 roku do 4 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego (art. 9d ust. 4 Karty);

  • wprowadzono możliwość skracania ścieżki awansu zawodowego w przypadku otrzymania oceny wyróżniającej – nauczyciel kontraktowy 3 i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.