Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 sierpnia 2018

Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy

190

Zawarliśmy z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy. Za złamanie zakazu grozi pracownikowi zapłata wysokiej kary umownej. Czy wprowadzenie kary do tego rodzaju umowy jest skuteczne?

ODPOWIEDŹ

Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji może być zastrzeżona wyłącznie w sytuacji złamania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Przepis umowy przewidujący karę w trakcie zatrudnienia jest z mocy prawa nieważny.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.1011 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy). Natomiast w świetle art. 1012 k.p., pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, może mieć zakaz konkurencji także po ustaniu stosunku pracy.

W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy (zakaz po ustaniu stosunku pracy).

W umowie o zakazie konkurencji możliwe są dodatkowe uregulowania, w tym dotyczące kary umownej. Co do zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, odpowiedzialność pracownika za potencjalne naruszenia, jest komplek...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.