Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY

1 kwietnia 2018

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 7 najczęściej zadawanych pytań

167

Mimo dokładanie należytej staranności i przestrzegania przepisów zarówno przez pracodawców, jak i pracowników wypadki przy pracy się zdarzają. Odpowiadamy na pytania, które dostarczą wiedzy i pomogą dopełnić procedury, jeśli zdarzy się wypadek.

Komu przysługuje odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowania należą się osobom, które doznały:

 • stałego – czyli polegającego na naruszeniu sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy lub

 • długotrwałego – czyli polegającego na naruszeniu sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Odszkodowanie należy się również uprawnionemu członkowi rodziny zmarłej osoby. To kręgu osób tych należy:

 • małżonek – wyjątkiem jest małżonek po orzeczonej separacji – jemu nie należy się jednorazowe odszkodowanie;

 • dzieci: własne, drugiego małżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i u trzymanie w ramach rodziny zastępczej, jeśli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty spełniały warunki uzyskania renty rodzinnej,

 • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Jakie dokumenty należy złożyć

Wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o jednorazowe odszkodowanie,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna,

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku,

 • prawomocny wyrok sądu pracy,

 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

W przypadku, gdy osoba poszkodowane zmarła w wypadku niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym są m.in.:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie,

 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,

 • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

Co to jest karta wypadku

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca musi sporządzić kartę wypadku. Musi to nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku. Wzór karty zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Osoby niebędące pracownikami, które w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu uległy wypadkowi, zgłaszają wypadek odpowiednim podmiotom, które mają obowiązek ustalić okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w karcie wypadku. Odpowiednie podmioty to:

 • podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do pobierających te stypendia,

 • podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatna praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do wykonujących tę pracę na podstawie skierowania do pracy,

 • Kancelaria Sejmu - w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu - w stosunku do senatorów,

 • pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie lub jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,

 • spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych - w stosunku do członków tych spółdzielni oraz innych osób traktowanych na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na rzecz tych spółdzielni,

 • podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

 • lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te umowy,

 • osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do współpracujących z tą osobą,

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. a także w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z 4.02.2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457),

 • właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w stosunku do duchownych,

 • pracodawca, u którego poborowy odbywa służbę zastępczą - w stosunku do odbywających tę służbę,

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy tej szkoły pobierających stypendium,

 • pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy,

 • podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenie lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowa o dzieło - w stosunku do osób wykonujących umowę, jeżeli w ramach...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę