Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 marca 2018

Jaki wiek pracownika zwalnia z opłacania składek na FP i FGśP

196

Dnia 1 października 2017 r. zatrudniliśmy emeryta (pełna emerytura), ur. 1967 roku (50 lat). Czy w takim przypadku mamy obowiązek naliczenia składek na FP i FGśP ze względu na nieosiągnięty wiek (60 lat dla mężczyzn)?

ODPOWIEDŹ

Tak, o ile w przeliczeniu na miesiąc podstawa wymiaru składki emerytalnej i rentowej wynosi u niego co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a dla potrzeb ustalenia składki na FGśP - jeśli zatrudnienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Posiadanie statusu pracownika - emeryta nie zwalnia z opłacania tych składek, jeśli zatrudniony jednocześnie nie osiągnął wymaganego wieku.

UZASADNIENIE

Obowiązkowe składki naFP opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne m.in. za pracowników, zleceniobiorców, podlegających obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, których podstawa wymiaru tych składek, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Składek na FP nie opłaca się m.in. za osoby:

  • które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,

  • które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (zwolnienie obowiązuje przez 12 miesięcy).

Składki na FGśP są opłacane za „pracowników” w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Za pracownika uważa się tu osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa: pozostaje w stosunku pracy, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodekse...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę