Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy firmą transportowo-spedycyjną. Nasz pracownik poprzez swoje zaniedbanie nie wysłał do klienta zamówionego transportu we właściwym terminie. Ponieważ nie jest ot jego pierwsze zaniedbanie chcemy ukarać go karą finansową. Nigdy jedna nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, więc nie wiemy powinniśmy to zrobić.

ODPOWIEDŹ

Zasady karania pracowników określone zostały w Kodeksie pracy w dziale VI rozdziału IV.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu pracy pracownik nie może zostać ukarany po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Jeśli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty - ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

WAŻNE: Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

W związku z tym, że przepisy nie przewidują zawieszenia biegu 3-miesięcznego terminu do ukarania, przyjmuje się, że nieobecność pracownika w pracy przez cały ten okres uniemożliwia nałożenie na niego kary. Wynika to z faktu, że nieobecność zatrudnionego uniemożliwia jego wysłuchanie, a to z kolei stanowi niezbędny warunek zastosowania kary. Ponadto zastosowanie kary po upływie 3 miesięcy jest sprzeczne z uprawnieniem pracodawcy do niezwłocznego reagowania na naruszenie obowiązków przez pracowników.

Pracodawca może ukarać pracownika karą:

  • upomnienia lub nagany – za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, a także usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 108 § 1 k.p.),

  • pieniężną – za nieprzestrzeganie przez zatrudnionego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy (art. 108 § 2 k.p.).

Należy pamiętać, że przy stosowaniu kary pracodawca bierze pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy (art. 111 k.p.).

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika w piśmie opisującym rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, których dopuścił si...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.