Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

2 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS dla pracownika delegowanego za granicę

191

Pracownik od 1 do 13 marca 2019 r. pracował w Polsce, a od 14 do 31 marca na podstawie oddelegowania – w Czechach. W marcu uzyskał przychód za pracę w Polsce – 2045 zł, za pracę za granicą 700 euro co w przeliczeniu na złote wyniosło 3009,44 zł. Jak prawidłowo wyznaczyć podstawę wymiaru składek za marzec ?

ODPOWIEDŹ

Łączny przychód w marcu wyniósł 5 054,44 zł. Oznacza to, że po odliczeniu równowartości diet za dobę podróży do Czech przychód jest niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, a zatem podstawa wymiaru wynosi 4765 zł.

 

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

 

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

  • zasiłków z ubezpieczeń społecznych

  • przychodów zwolnionych z oskładkowania na podstawie tzw. rozporządzenia składkowego

 

Zwolniona jest część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2019 r. wynosi ono 4765 zł.

Zwolnienie ma więc zastosowanie tylko wtedy, gdy przychód pracownika za dany miesiąc – zarówno uzyskany za pracę w Polsce jak za granicą – jest wyższy niż przeciętne krajowe wynagrodzenie. J...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę