Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 czerwca 2018

Jak ustalić ekwiwalent za urlop pracownicy zatrudnionej na 1/4 etatu

181

Pracownica pracuje na 1/4 etatu z wynagrodzeniem 525 zł brutto miesięcznie. Praca odbywa się 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty po 2 godzinny dziennie. Pracownicy kończy się umowa dnia 31 maja 2018 roku i musimy wypłacić jej ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dodatkowo informuję, że pracownica obecnie przebywa na zasiłku macierzyńskim i kończy się jej umowa o pracę. Proszę o pomoc w ustaleniu kwoty brutto i netto za niewykorzystany urlop przy poniższych założeniach: - praca na 1/4 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym 525 zł, - praca od wtorku do soboty po 2 godzinny dziennie - za rok 2017 przysługuje jej 16 dni urlopu po 2 godziny czyli 32 godziny - za rok 2018 przysługuje jej 12 dni urlopu po 2 godziny czyli 24 godziny (Łącznie do wypłaty ekwiwalent za 56 godzin).

ODPOWIEDŹ

W treści pytania nie podano informacji jaki wymiar urlopu, zgodnie ze stażem pracy, obowiązuje pracownicę. Jeśli więc założymy, że jest to 20 dni, to wymiar dla 1/4 etatu wynosi 5 dni (20 dni x 1/4), a jeśli ma prawo do wymiaru 26-dniowego, to jest to 7 dni (26 dni x 1/4 = 6,5 dnia, po zaokrągleniu do pełnych dni = 7 dni).

UZASADNIENIE

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę 2-stopniowy wymiar urlopu tj. 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Stąd, powyższe obliczenia.

Kodeks pracy stanowi, że w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop - u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Skoro z pracownicą stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w trakcie roku kalendarzowego tj. z końcem maja, to należy w dalszej kolejności ustalić dla niej urlop w wymiarze proporcjonalnym za 2018 r. Urlop ten wynosi:

  • 5/12 z 5 dni (przy 20-dniowym wymiarze) = 2,08 dnia tj. 3 dni - po zaokrągleniu w górę, lub

  • 5/12 z 7 dni (przy 26-dniowym wymiarze) = 2,91 dnia tj. 3 dni - po zaokrągleniu w górę.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. U pracownika niepełnoetatowego również wymiar urlopu w ujęciu godzinowym to iloczyn liczby dni ustalonej zgodnie z wielkością etatu, i 8 godzin.

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu, uprawniony ze względu na staż pracy do 26-dniowego wymiaru urlopu, świadczy pracę po 2 godziny od poniedziałku do piątku. Ma prawo do 7 dni urlopu co w przeliczeniu na godziny daje 56 godzin (7 dni x 8 godz.). Każdy dzień urlopu to odpisanie z tej puli 2 godzin, co oznacza, że pracownik ma prawo do 28 wolnych dni (56 godz. : 2 godz.).

Jeżeli więc pracownica za 2018 r. ma prawo do urlopu proporcjonalnego w wymiarze 3 dni, to w ujęciu godzino...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę