Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą. W ramach działalności zatrudniam pracowników. Często pojawiają się problemy związane z zastosowaniem przepisów ZUS. Trudno też dowiedzieć się od pracowników ZUS czy właściwie zastosowałem przepisy. Czy w ZUS również wydawane są wiążące interpretacje?

Każdy Polak w swoim życiu ma, miał lub będzie miał kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Szczególnie na ten kontakt narażeni są przedsiębiorcy. Oni bowiem codziennie zmagają się z przepisami prawa dotyczącymi, m.in. składek, zasiłków, urlopów swoich pracowników oraz swoich.
Polskie prawo nie jest doskonałe zatem i przepisy nie są oczywiste. Bardzo długo w przestrzeni prawnej, to „urzędnik” decydował jaką procedurę zastosować w danej sytuacji. W trakcie kontroli okazywało się, że zastosowana procedura wskazana przez „urzędnika” jest błędna i wydawano decyzję, w której domagano się zapłaty bardzo wysokich kwot.
Urzędnik nie ponosił, żadnej odpowiedzialności za błędnie udzieloną informację.
Nawet pisemne odpowiedzi udzielone przez ZUS na trapiące przedsiębiorcę zagadnienia nie wiązały organu kontroli do dostosowania się do opinii ZUS udzielonej na piśmie.
Dopiero od 2005 r. każdy zainteresowany danym tematem przedsiębiorca, może wystąpić o wiążącą interpretację prawa. Należy zauważyć, że wówczas z wydanymi interpretacjami związane były tylko organy podatkowe, które interpretowały tylko prawo podatkowe. W tym czasie ZUS nie był zobowiązany do wydawania wiążących interpretacji, zatem nadal nie był spójny w stosowaniu procedur.
W 2008 r. na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ZUS został zobowiązany do wydawania wiążących wnioskodawcę i ZUS interpretacji. Należy, zauważyć, że pomimo przepisu ZUS odmawiał wydawania wiążących interpretacji. Dopiero w ustawie z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce dodano w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych art. 83d.  w brzmieniu „Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn.zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej”.
Obecnie art.83 d ustawy o sus brzmi „zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji Zakład”.
Zatem, na podstawie ustawy – Prawo przedsiębiorców, z wnioskiem o wydanie interpretacji przez ZUS może wystąpić tylko przedsiębiorca. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnik spółki cywilnej. Oznacza, to że złożenie wniosku o udzielenie przez ZUS pisemnej interpretacji przez płatnika składek, który w świetle Prawa przedsiębiorców nie jest przedsiębiorcą jest niedopuszczalne.
Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. 
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru i zasad obliczania składek na przedmiotowe ubezpieczenia, jednakże wpływ na obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych mają także akty wykonawcze np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które m.in. określa przychody ze stosunku pracy niestanowiące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. Zatem, w świetle tych przepisów ZUS zobowiązany jest do wydawania pisemnych interpretacji dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
Podkreślić także trzeba, że wniosek o wydanie pisemnej może również zawierać tematy z zakresu ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przepisy tejże ustawy mają wpływ na zakres obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe.
ZUS ma także obowiązek wydawania pisemnych interpretacji w sprawach dotyczących zasad obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, FP, SFWON, FGŚP i FEP, w tym stopy procentowej i podstawy wymiaru tych składek. Zasady obliczania tych składek zostały zawarte w ustawach:

 • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawa z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 • ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Dodać trzeba, że przedsiębiorca może wystąpić do ZUS także o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej tytułu II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w sferze zasad stosowania właściwego ustawodawstwa dotyczącego zabezpieczenia społecznego.
Przedsiębiorca nie może wystąpić do ZUS z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej przepisów, które regulują prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasady ich wypłaty, tj:

 • ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
 • ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ale tylko przepisów, które regulują prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

W piśmie z 18 września 2008 r. (znak: 994900/0214-4/2008) Centrala ZUS stwierdziła, że ZUS nie wydaje pisemnych interpretacji w następującym zakresie:

 1. objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w tych sprawach właściwym do wydania pisemnej interpretacji jest dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ,
 2. obowiązku opłacania składek na FP oraz FGŚP,
 3. sprawach objętych uznaniem administracyjnym np. wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie, umorzenia należności z tytułu składek,
 4. egzekucji administracyjnej,
 5. rozliczania składek lub wysokości zadłużenia.
   

Ważne

Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji z zakresu ubezpieczeń społecznych musi dotyczyć indywidualnej sprawy przedsiębiorcy i powinien zawierać zarówno zaistniały stan faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe.


Podkreślić należy, że nie można otrzymać interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta w decyzji przez ZUS.

Wniosek o wydanie interpretacji – wymogi

Przedsiębiorca we wniosku o wydane interpretacji musi obejmować stan fatyczny lub zdarzenie przyszłe wobec, którego wniósł o interpretację zakresu i sposobu zastosowania przepisów, które stanowią o obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Przedsiębiorca ma również obowiązek przedstawienia własnego stanowiska w sprawie, czyli jego interpretację przepisów.
Wniosek o pisemną interpretację powinien zawierać formalne dane tj.:

 1. firmę przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Jeżeli, przedmiotowy wniosek nie spełnia powyższych wymogów formalnych, to ZUS na podstawie art. 64 § 2 ustawy z 14. kwietnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego powinien wezwać wnioskującego do usunięcia braków formalnych w terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
ZUS odmawia wydania interpretacji, jeśli:

 • wniosek nie podlega rozstrzygnięciu w trybie interpretacji,
 • został złożony przez osobę nieuprawnioną. 

Zauważyć trzeba, że pisemne interpretacje wydają dwa oddziały ZUS z siedzibą w Gdańsku oraz w Lublinie. 
Oddział w Gdańsku wydaje interpretacje dla przedsiębiorców, których właściwe są oddziały ZUS w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze.
Oddział w Lublinie wydaje interpretacje dla przedsiębiorców, dla których właściwe są oddziały ZUS w Bielsku - Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu. 
Zatem, według siedziby Wnioskodawcy należy ustalić właściwy oddział ZUS do wydania pisemnej interpretacji i w tym oddziale należy złożyć wniosek.
Jeśli wniosek zostanie złożony w innym oddziale ZUS niż oddział wskazany do jego rozpatrzenia, zostanie on przekazany do właściwego oddziału.
Wniosek można złożyć osobiście, przez PUE ( elektronicznie)lub tradycyjnie za pośrednictwem poczty. Wniosek jest drukiem sformalizowanym o kodzie USI czyli „WNIOSEK  O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE”.

Ważne

Opłata za wydanie pisemnej interpretacji wynosi 40 zł. Kwotę tę należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek właściwego oddziału, tj. odpowiednio:

 

 

Ważne

Za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego wskazanego przez oddział ZUS.


Dowód wpłaty w polu „tytułem” powinien zawierać treść: „opłata za wniosek z dnia … o wydanie interpretacji skierowany do oddziału ZUS w …” oraz numer NIP przedsiębiorcy.
Jeżeli w jednym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wystąpią więcej niż jednen stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca zobowiązany jest uiścić wielokrotność 40,00 zł od każdego przedstawionego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeżeli wnioskodawca nie ureguluje opłaty we wskazanym terminie, to złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji zostanie pozostawiony bez rozpoznania, o czym pisemnie zawiadomi ZUS.
Dniem złożenia wniosku o interpretację uznaje się dzień:

 • złożenia wniosku osobiście w jednostce terenowej ZUS,
 • złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE,
 • wpływu wniosku złożonego za pośrednictwem poczty do jednostki terenowej ZUS.

Wniesiona opłata podlega zwrotowi w przypadku:

 • wycofania wniosku przed jego rozpatrzeniem - w całości;
 • wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przed rozpatrzeniem wniosku;
 • w odpowiedniej części;
  – uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej - w odpowiedniej części;
  – pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia - w całości; 
  – prz...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.