Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ile przysługuje urlopu wypoczynkowego nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo

Artykuły | 29 stycznia 2020 | NR 26
131

Czy nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej na zastępstwo od 1 listopada 2019 r. do 31 stycznia nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, a jeśli tak, to w jakim wymiarze? Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło przed rozpoczęciem ferii zimowych, które w województwie dolnośląskim przypadają na 10–23 lutego 2020 r.

ODPOWIEDŹ

Nauczyciel nabył prawo do 17 dni urlopu wypoczynkowego za trzy przepracowane miesiące w roku szkolnym 2019/2020. 

UZASADNIENIE

Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela). Prawo do pierwszego urlopu nauczyciel nabywa w ostatnim dniu poprzedzającym ferie, a do drugiego i kolejnych – 1 stycznia danego roku kalendarzowego (art. 65 Karty Nauczyciela). Zakładając zatem, że dla nauczyciela z pytania nie jest to pierwszy urlop, lecz kolejny, uzyskał go do niego prawo za przepracowany okres. 

Ważne

Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej krócej niż 10 miesięcy jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela).


Z uwagi na brak regulacji o sposobie obliczania wymiaru urlopu proporcjonalnego dla nauczyciela w praktyce stosuje się art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela. Przepis ten określa reguły obliczania ekwiwalentu urlopowego i jest wykorzystywany, ponieważ nauczyciel zatrudniony jedynie na kilka miesięcy w roku szkolnym może nie mieć możliwości zrealizowania w naturze urlopu wypoczynkowego. W związku z tym konieczne będzie ustalenie wymiaru urlopu, za który taki ekwiwalent będzie wypłacany. W takich przypadkach przyjmuje się, że jeden miesiąc odpowiada 5,6 dni urlopu (56 dni maksymalnego okresu, za który przysługuje ekwiwalent : 10 miesięcy roku szkolnego = 5,6 dnia). Przy wyliczeniach niepełne miesiące zatrudnienia i dni urlopowe zaokrągla się w górę (art. 1552a § 2 i art. 1553 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela). W takim razie nauczyciel z pytania nabył prawo do 17 dni urlopowych, zgodnie z wyliczeniem: 
3 miesiące x 5,6 dnia = 16,8 dni, po zaokrągleniu 17 dni. 
W wyroku z 14 marca 2018 r. (sygn. akt II BP 1/17) Sąd Najwyższy stwierdził, że:  (...) W przypadku nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony w szkołach feryjnych art. 64 ust. Karty Nauczyciela określa jedynie wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego w razie przepraco...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę