Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obowiązek ponownego przeliczenia kwoty odpisów i zwiększeń na fundusz socjalny w październiku to skutek podwyższenia od 1 sierpnia br. ich podstawy. Stąd też konieczność dopłaty różnicy między uzyskanym wynikiem a dokonanymi już przelewami.

Te nowe zadania są konsekwencją ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dalej: ustawa zmieniająca), która w momencie oddawania tego materiału do druku była w Senacie. Założyliśmy, że wyższa izba parlamentu nie wniesie poprawek, dlatego ustawa zmieniająca po podpisie Prezydenta RP zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od jej publikacji.

Dwie podstawy 

Pierwotnie podstawą odpisów i zwiększeń na zfśs na cały 2019 r. było przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., czyli 3278,14 zł. Tak przewidywał przed zmianą art. 5h ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa zfśs). Ta podstawa pozostała jedynie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Stało się to za sprawą art. 2 ustawy zmieniającej, który nadał nową treść art. 5h ustawy zfśs. Przepis ten podwyższył również na kolejne 5 miesięcy wartość podstawy. Określił, że w okresie 1 sierpnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. stanowi ją przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., czyli 3389,90 zł (art. 5h ust. 2 ustawy zfśs po zmianie). 
Wprowadzenie drugiej podstawy dla odpisów i zwiększeń na zfśs w trakcie roku kalendarzowego wywołuje dodatkowe obowiązki dla pracodawców jako administratorów funduszu. Dotyczy to tych z nich, którzy:

  • obowiązkowo prowadzą zfśs (art. 3 ust. 1 i 1c ustawy zfśs) oraz
  • stosują ustawowe wskaźniki naliczania odpisów i zwiększeń (art. 4 ustawy zfśs).

Ustawa zmieniająca nie obejmie natomiast uczelni wyższych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz szkół i placówek objętych systemem oświaty w stosunku do nauczycieli podlegających Karcie Nauczyciela (art. 5 ust. 8 ustawy zfśs). 

Liczenie proporcjonalne

Ustaloną według pierwotnej podstawy kwotę odpisów i zwiększeń na cały rok 2019 r. pracodawca musi w październiku przeliczyć, stosując dwie podstawy. Obliczeń dokonuje proporcjonalnie do okresu obowiązywania danej podstawy, przyjmując, że odpis podstawy za 7 pierwszych miesięcy 2019 r. wynosi 1229,30 zł (37,5% x 3278,14 zł), a za kolejnych 5 miesięcy – 1271,21 zł (37,5% x 3389,90 zł).

Przykład
Załóżmy,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę