Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA

1 stycznia 2018

Czy zleceniobiorca może odbyć podróż służbową

252

Czy zatrudniając pracownika na umowę zlecenie można wydać mu polecenie wyjazdu służbowego i rozliczyć zwrot kosztów podróży, diety na podstawie delegacji?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca nie może wysłać pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w podróż służbową o jakiej mowa w prawie pracy, ponieważ przepisy te nie dotyczą pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. Może jednak zawrzeć umowę zlecenie, którego wykonanie będzie wiązało się z koniecznością odbycia podróży. Wówczas w treści umowy powinien znaleźć się zapis mówiący o konieczności wyjazdu służbowego. Podróż służbowa zleceniobiorcy jest możliwa, jeśli dodatkowo już w umowie będą zawarte ustalenia odnośnie do kosztów podróży finansowanych bądź zwracanych bezpośrednio przez zleceniodawcę.

UZASADNIENIE

Pracodawca ma prawo wysyłać swoich pracowników w podróż służbową. Pracownikiem, w myśl art. 2 Kodeksu pracy, jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych

Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jej granicami określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie z 29 stycznia 2013 r.).

Rozporządzenie określa też wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Ważne: Podróż służbowa dotyczy pracowników, a nie osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną.

Podróż służbowa zleceniobiorcy wiąże się z kosztami, jakie musi ponieść zleceniodawca. Kosztem jest każdy wydatek, jeśli nie jest wprost wymieniony w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) jako niestanowiący kosztu podatkowego.

Dodatkowo poniesiony koszt musi być związany z osiąganymi przychodami lub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła. Musi też być prawidłowo udokumentowany, dlatego ważne jest prawidłowe jego udokumentowanie. W umowie zlecenia strony mogą ustalić, że zleceniobiorca w związku z odbytym wyjazdem służbowym otrzymuje od zleceniodawcy zwrot kosztów za:

  • noclegi - do wysokości wynikającej z faktury lub rachunku (faktura musi być wystawiona na zleceniodawcę), a w przypadku braku dokumentu w wysokości ryczałtu ja...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.