Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy dla pracownika przywróconego do pracy podlega oskładkowaniu

179

Z pracownikiem została przed sądem zawarta ugoda w sprawie wypłaty odszkodowania za czas pozostawania bez pracy. Pracownik został niesłusznie zwolniony bez wypowiedzenia i wystąpił do sądu o przywrócenie. Sąd się przychylił do tego wniosku. Pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie za cały okres bez pracy, gdyż był on pod szczególną ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę. Jednak przed sądem doszło do ugody, na podstawie której pracodawca zobowiązał się do wypłaty wynagrodzenia za okres 3 miesięcy. Czy takie wynagrodzenie (odszkodowanie) mające na celu wyrównanie utraty zarobku podlega oskładkowaniu czy może być zwolnione?
 

Odpowiedź
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy dla pracownika przywróconego podlega oskładkowaniu jako przychód ze stosunku pracy.

Uzasadnianie
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyjątkiem przychodów wyłączonych, wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy oraz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej do tzw. limitu 30-krotności.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią, m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Do zwolnienia tego nie kwalifikuje się wynagrodze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę