Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 stycznia 2018

Czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia pracownika zatrudnionego za pośrednictwem spółki powiązanej podlega ozsuowaniu

188

Jestem księgową spółki z o.o, która ma dwóch udziałowców i zatrudnia pięciu pracowników. Pracownicy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Obecnie jeden ze wspólników chce powołać życia nową spółkę z o.o., by na podstawie umów zleceń dotychczasowi pracownicy obecnej spółki z o.o. wykonywali na rzecz jej rzecz prace zlecone. Mam jednak wątpliwości czy umowy zawarte umowy zlecenia z nowa spółka nie będą podlegały ozusowieniu?

ODPOWIEDŹ

Pani wątpliwości są w pełni uzasadnione. Co prawda z opisanej w pytaniu sytuacji wynika, że mamy do czynienia z dwoma różnymi podmiotami prawa (dwie odrębne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), jednak pracownicy będę wykonywać de facto pracę na rzecz dotychczasowej spółki. Istotnie ZUS w takich sytuacjach uważa, że dochodzi do obejścia obowiązujących przepisów i płatnik ( obecna spółka z o.o.) ma obowiązek oprowadzić składki ZUS od całego wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia od wszystkich umów (pracę i zlecenia). Na takie rozwiązanie wskazuje również orzecznictwo Sądu Najwyższego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. I właśnie ten przepis będzie mieć zastosowanie do Pani sytuacji. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w sowim wyroku z 3 października 2017 r. (sygn. akt II UK 488/16) „Praca wykonywana na rzecz pracodawcy” to praca, której rzeczywistym beneficjentem jest pracodawca, niezależnie od formalnej więzi prawnej łączącej pracownika z osobą trzecią. Oznacza to, że bez względu na rodzaj wykonywanych czynności przez pracownika wynikających z umowy zawartej z osobą trzecią oraz niezależnie od tożsamości rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawcę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę