Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w każdym urzędzie pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa za ten sam staż pracy

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
76

Pracownik jest zatrudniony w naszym urzędzie na pół etatu oraz na cały etat w firmie prywatnej, gdzie na podstawie układu zbiorowego pracy również są wypłacane nagrody za staż. W tym roku upłynie mu 30 lat pracy. Czy obaj pracodawcy muszą wypłacić nagrodę czy tylko jeden z nich (który) ?

Odpowiedź 

Tak, zarówno firma prywatna jak i jednostka samorządowa mają obowiązek wypłacić nagrodę. 

UZASADNIENIE 

U pracodawców należących do sfery budżetowej nagrody jubileuszowe są świadczeniem obowiązkowym. Przysługują na podstawie przepisów ustawowych regulujących prawa i obowiązki pracowników danej grupy zawodowej. Pracownik, w tym samorządowy, nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. 
Nagrodę tę wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody czyli po upływie wymaganego okresu zatrudnienia np. 25, 35 czy 40 lat, uprawniającego do nagrody. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, czy nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia. To oznacza, że jeżeli w przeszłości pracownik był jednocześnie zatrudnio...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę