Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 marca 2018

Czy ubezpieczeniom podlega małżonek zatrudniony na nieodpłatną umowę zlecenia

173

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jestem czynnym podatnikiem podatku VAT. Zamierzam zatrudnić małżonka na nieodpłatną umowę zlecenia. Nadmieniam, że wraz z mężem prowadzimy wspólnie gospodarstwo domowe, a małżonek obecnie przebywa na emeryturze. Czy zawarcie z mężem nieodpłatnej umowy zlecenia będzie stanowiło tytuł do ubezpieczeń społecznych jako osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą? Czy ta nieodpłatna umowa zlecenie nie będzie podlegała żadnym składkom ZUS?

ODPOWIEDŹ

Nie, nieodpłatna umowa zlecenia zawarta z małżonkiem nie podlega oskładkowaniu. Zleceniodawca nie ma obowiązku zgłoszenia małżonka - wykonawcy w ZUS.

UZASADNIENIE

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:

  • pracownikami,

  • osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobami z nimi współpracującymi,

  • osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Jednak jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca (art. 8 ust. 2 ustawy systemowej).

Z kolei za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. małżonka, jeżeli pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności (nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego).

Z powyższego wynika, że jedynie pracownik, a więc osoba zatrudniona na umowę o pracę, podlega ubezpieczeniom jako osoba współpracująca, jeśli spełnia warunki definiujące osobę współpracującą. Natomias...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.