Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 czerwca 2018

Czy pracownicy, której wydano świadectwo pracy z opóźnieniem przysługuje odszkodowanie

163

Pracownik był zatrudniony na umowę o pracę do 20 lutego 2018 roku. W styczniu kobieta ukończyła 60 lat i nabyła prawo do emerytury. Gdyby otrzymała świadectwo pracy w lutym 2018 r. i złożyła do ZUS razem z wnioskiem o emeryturę to dostała by to świadczenie z ZUS za luty. W tym czasie dyrektor placówki był nieobecny - nie było komu podpisać świadectwa pracy. Była pracownica nie upominał się o dokument. Świadectwo odebrała 1 marca 2018 roku tym samy straciła prawo do emerytury za luty. Zwraca się teraz do byłego pracodawcy o odszkodowanie. Jak należy postąpić w tej sytuacji - czekać wyrok sądu pracy jeśli pracownica się odwoła, czy w drodze ugody wypłacić jej odszkodowanie i w jakiej wysokości.

ODPOWIEDŹ

Pracownik ma prawo wystąpić do sądu z powództwem o odszkodowanie, choć strony mogą zawrzeć ugodę w tej sprawie.

UZASADNIENIE

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Z tego wynika, że pracownik który poniósł szkodę wskutek zaniedbania ze strony pracodawcy polegającego na opóźnieniu w wydaniu świadectwa pracy lub wydaniu go z błędną treścią, może zaskarżyć pracoda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę