Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

2 lutego 2018

Czy pracownica na urlopie macierzyńskim może jako przedsiębiorca świadczyć usługi

213

Jestem księgową zatrudnioną na etacie, oprócz tego prowadzę biuro rachunkowe. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim. Czy w tej sytuacji mogę pracować dla swojego pracodawcy jako biuro rachunkowe i wystawiać mu faktury?

ODPOWIEDŹ

W opinii autora nie, jeżeli rodzaj zadań wykonywanych w ramach działalności gospodarczej miałby się pokrywaæ z tymi, jakie przewiduje umowa o pracę.

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.) wprost nie zabraniają podejmowania pracy zarobkowej w czasie trwania urlopu macierzyńskiego. Jednak trzeba pamiętać o roli tego urlopu w życiu pracownicy - matki. Urlop jest przerwy w œwiadczeniu pracy i służy nie tylko opiece nad dzieckiem, ale tak¿e regeneracji i odzyskaniu si³ po porodzie.

Niemniej jednak zdarza się, że już nied³ugo po urodzeniu pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego wraca do aktywności zawodowej kontynuuj¹c prowadzenie swojej dzia³alnoœci gospodarczej czy podejmuj¹c pracê na umowę cywilnoprawną. Mo¿e w tym czasie współpracować również ze swoim pracodawcą. Jednak w takim przypadku, na podstawie umowy zlecenia będą jako przedsiębiorczyni nie powinna wykonywaæ pracy tożsamej z tą, wynikającą z zatrudnienia etatowego.

Wówczas bowiem mielibyœmy do czynienia po prostu z powrotem do pracy, tyle że bez żadnej kontroli jeœli chodzi np. o czas pracy czy wynagrodzenie minimalne. Zasz³aby sytuacja, w której pracownica korzysta³aby z urlopu macierzyñskiego udzielonego jej na cały wymiar czasu pracy, w którym jest zatrudniona i oprócz tego œwiadczyłaby swoją pracę niejako poza tym urlopem, pobieraj¹c pełny zasiłek macierzyñski i otrzymuj¹c „wynagrodzenie” na fakturê.

T...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.