Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy potrzebne są badania lekarskie i nowe akta osobowe dla ponownie zatrudnianej osoby

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
183

Pracownik był u nas zatrudniony na stanowisku mechanika od 1 października 2017 r. do 31 września 2019 r. Od 1 grudnia 2019 r. zamierzamy zawrzeć z nim nową umowę o pracę na takim samym stanowisku. Czy konieczne jest skierowanie go na badania wstępne i założenie nowych akt osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pracownik musi zostać skierowany na wstępne badania lekarskie, jeśli nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku mechanika. 
Choć pracodawca ma obowiązek założyć dla niego nowe akta osobowe, to jednak może utworzyć drugą część dla nowego stosunku pracy w dotychczasowej dokumentacji pracowniczej – wyraźnie ją oddzielając od poprzedniej ze względu na inne terminy przechowywania. 

UZASADNIENIE

Obowiązek skierowania wybranego kandydata do pracy na badania wstępne jest wyłączony tylko w trzech przypadkach. Mianowicie, gdy konkretna osoba jest przyjmowana do pracy:

  1. ponownie u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą (art. 229 § 11 pkt 1 k.p.),
  2. u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych – pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w jego wyniku, jeśli warunki wskazane w pierwszym z tych dokumentów nie odpowiadają warunkom na stanowisku pracy, na którym ta osoba ma być zatrudniona (art. 229 § 11 pkt 2 i § 7 k.p.),
  3. u nowego pracodawcy, jeśli pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą i ma aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u tego nowego pracodawcy (art. 229 § 12 k.p.). 

Do Czytelnika wyjątek z pkt 1 nie ma zastosowania, ponieważ przerwa między kolejnymi stosunkami pracy jest dłuższa niż 30 dni. W grę może wchodzić zwolnienie z obowiązku kierowania na badania wstępne na podstawie pkt 2 lub 3, jeśli są spełnione warunki w nich określone. Gdy okoliczności w nich wymienione nie występują, Czytelnik musi wystawić skierowanie na badania wstępne.
 

Ważne

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. 

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę