Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 lipca 2018

Czy nowo zatrudnionego w jednostce samorządowej można zwolnić z obowiązku odbycia służby przygotowawczej

157

W naszej jednostce zamierzamy zatrudnić nowego pracownika. Czy jeśli już kiedyś pracował on w jednostce samorządowej i odbył służbę przygotowawczą musi ją odbyć teraz raz jeszcze?

ODPOWIEDŹ

Nie, w tej sytuacji pracownik nie musi odbywać kolejny raz służby przygotowawczej.

UZASADNIENIE

Regułą jest, że nowo zatrudniony pracownik samorządowy odbywa służbę przygotowawczą. Jest ona organizowana dla pracownika, podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządowych w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony.

Jej celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

W niektórych sytuacjach odbywanie służby przygotowawczej nie jest jednak konieczne. Służbą tą objęte są tylko osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym. Nie organizuje się służby dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów oraz pomocniczych i obsługi.

Dla określenia, czy konieczne jest przejście służby przygotowawczej kluczowe jest stwierdzenie czy , podstawowe znaczenie ma weryfikacja, czy osoba, która ma być zatrudniona w jednostce jest rzeczywiście osobą po raz pierwszy zatrudnioną w samorządzie w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

Otóż zgodnie z art. 16 ust. 3 tej ustawy przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w jednostce samorządowej rozumie się osobę, która:

  • nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i

  • nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Obydwa wymienione kryteria muszą być spełnione łącznie, aby można mówić o osobie zatrudnionej pierwszy raz.

Gdy osoba obsadzana na stanowisku urzędniczym pracowała wcześniej w tej lub innej jednostce samorządowej (urzędzie, biurze, jednostce budżetowej lub innej jednostce organizacyjnej itp.) dłużej niż 6 miesięcy na umowie o pracę, nie wolno jej traktować jako zatrudnionej po raz pierwszy.

Jeśli kierujący komórką organizacyjną, w której jest zatrudniony pracownik złoży umotywowany wniosek wówczas kierownik jednostki może zwolnić tego pracownika z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, gdy jego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

Decyzję w sprawie zwolnienia lub skierowania do służby przygotowawczej i jej zakresu podejmuje kierowni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.