Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 lutego 2018

Czy można powierzyć kierownictwo domu opieki społecznej osobie, która nie brała udziału w konkursie

195

Wójt gminy ogłosił konkurs na dyrektora domu pomocy społecznej w związku z odejściem dotychczasowego dyrektora na emeryturę. W toku konkursu wpłynęły tylko dwie kandydatury, które jednak nie spełniły warunków konkursu. Pomimo powtórzenia konkursu nie udało się wyłonić kandydata na dyrektora ośrodka. Czy w tej sytuacji wójt na to stanowisko może zatrudnić osobę, która nie brała udziału w konkursie, skoro żaden przepis nie przewiduje takiego rozwiązania?

ODPOWIEDŹ

Wójt może powierzyć stanowisko kierownicze w samorządowej jednostce organizacyjnej, jeżeli wymagają tego potrzeby tej jednostki. Osoba, która pełnić będzie tę funkcję nie musi pochodzić z konkursu. Kompetencja ta mieści się w zakresie kompetencji sprawowania kierownictwa jaka przysługuje organowi wykonawczemu wspólnoty samorządowej wobec samorządowych jednostek organizacyjnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 123 ustawy o pomocy społecznej prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

W myśl natomiast art. 11 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Ten właśnie zapis obliguje wójta do ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu np. na dyrektora domu pomocy społecznej. Jednak taki zapis, nie pozbawia automatycznie możliwości powierzenia przez organ gminy (wójta) innej osobie stanowiska kierowniczego jednostki podległej gminie.

Po pierwsze na mocy art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym wójt ma obowiąz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.