Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy można na podstawie Tarczy 4.0 ograniczyć wysokość odprawy pracownikowi samorządowemu

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 33
27

Pod koniec września pracownik urzędu gminy odejdzie na emeryturę. Według ustawy będzie miał prawo do odprawy w wysokości 6-krotności wynagrodzenia miesięcznego. Czy można tę odprawę ograniczyć do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia na podstawie Tarczy 4.0?

Odpowiedź

Ograniczenie wysokości odpraw wypłacanych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy uwarunkowane jest zanotowaniem przez pracodawcę, np. istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. A to zjawisko można zmierzyć porównując m.in. przychód ze sprzedaży towarów lub usług.

Uzasadnianie

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Powyższa możliwość adresowana jest to podmiotów, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych albo istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Ten ostatni zdefiniowano jako zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z tego uprawnienia, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę