Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 lipca 2018

Czy każdy pracownik szkoły ma prawo do świadczenia urlopowego

208

Czy w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującym w szkole można ustalić, że świadczenie urlopowe otrzymują nie tylko nauczyciele, lecz także inni pracownicy szkoły? Wszystkie odpisy tworzą przecież jeden fundusz w szkole.

ODPOWIEDŹ

Nie. Takie postępowanie jest sprzeczne z przepisami. Wprowadzenie do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) zapisu o wypłacaniu świadczenia urlopowego w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom szkoły (będącym i niebędącym nauczycielami) będzie sprzeczne z ustawą o ZFŚS. 

UZASADNIENIE

Mimo że w szkołach ZFŚS jest tworzony obowiązkowo, to z art. 53 Karty Nauczyciela wynika obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego tylko dla nauczycieli.

W szkołach odpisy na ZFŚS łącznie z odpisami podstawowymi na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników, stanowią jeden fundusz. Z tego tylko powodu nie jest możliwe ograniczenie praw nauczycieli tylko do wypłaty świadczenia urlopowego.

Nauczyciele zostali w tym zakresie szczególnie potraktowani przez ustawodawcę; mają oni prawo zarówno do świadczenia urlopowego, jak i innych świadczeń przewidzianych w regulaminie funduszu obowiązującym w szkole lub placówce oświatowej.

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole stanowią inną grupę zawodową niż nauczyciele. Dlatego nie mogą oni korzystać z praw przewidzianych wyłącznie dla nauczycieli i nie mają prawa do świadczenia urlopowego. Mogą jedynie otrzymać dofinansowanie do wypoczynku, a także korzystać z pozostałych świadczeń wynikających z regulaminu ZFŚS, m.in. z dofinansowania wypoczynku dzieci, bonów w okresach przedświątecznych, zapomóg celowych.

W ustawie o ZFŚS określono ogólny wykaz dopuszczalnych do sfinansowania rodzajów wydatków z funduszu. Można go odnaleźć w definicji działalności socjalnej. Zgodnie z nią, działalność socjalna to:

  • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku,

  • działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna,

  • opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,

  • udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej,

  • udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Ponadto, świadczenie urlopowe nie przysługuje również:

  • nauczycielowi będącemu emerytem (rencistą) danej szkoły, który nie świadczy pracy, może on korzystać jedynie ze środków ZFŚS, funkcjonującego w szkole, z której odszedł na emeryturę lub rentę,

  • pracownikowi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.