Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

2 lutego 2018

Czy dopłata do zimowiska dziecka pracownika podlega oskładkowaniu

212

Posiadamy fundusz socjalno-bytowy, który s³u¿y wsparciu materialnemu pracowników i cz³onków ich rodzin. Zgodnie z regulaminem tego funduszu jedn¹ z form pomocy jest dofinansowanie wypoczynku, w tym dzieci. Jedna z pracownic otrzyma³a kwotê 500 z³ tytu³em dop³aty do zimowiska swojego 11-letniego syna. Czy ta kwota podlega sk³adkom na ZUS? Jest to pierwsze w tym roku œwiadczenie dla tej pracownicy.

Odpowiedź

Dofinansowanie podlega zwolnieniu ze sk³adek na ZUS, o ile fundusz socjalno-bytowy funkcjonuje na podstawie uk³adu zbiorowego pracy.

UZASADNIENIE

Podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne oraz zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osi¹gany przez pracowników u pracodawcy z tytu³u zatrudnienia w ramach stosunku pracy, ale z uwzglêdnieniem rocznego ograniczenia podstawy wymiaru sk³adek emerytalno-rentowych oraz wy³¹czeñ wymienionych zarówno w ustawie o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (wynagrodzenie chorobowe, zasi³ki) jak i tzw. rozporz¹dzeniu sk³adkowym. Podstawy wymiaru sk³adek nie stanowi¹ wiêc m.in. przychody takie jak:

  • œwiadczenia finansowane ze œrodków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych,

  • œwiadczenia wyp³acane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie uk³adu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworz¹ zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych - do wysokoœci nie przekraczaj¹cej rocznie kwoty odpisu podstawowego, okreœlonej w art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.