Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

2 lutego 2018

Czy dopłata do zimowiska dziecka pracownika podlega oskładkowaniu

0 808

Posiadamy fundusz socjalno-bytowy, który s³u¿y wsparciu materialnemu pracowników i cz³onków ich rodzin. Zgodnie z regulaminem tego funduszu jedn¹ z form pomocy jest dofinansowanie wypoczynku, w tym dzieci. Jedna z pracownic otrzyma³a kwotê 500 z³ tytu³em dop³aty do zimowiska swojego 11-letniego syna. Czy ta kwota podlega sk³adkom na ZUS? Jest to pierwsze w tym roku œwiadczenie dla tej pracownicy.

Odpowiedź

Dofinansowanie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź