Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

5 marca 2019

Co czeka zatrudniających w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi

211

System oszczędzania ruszy od 1 lipca 2019 r. i będzie wdrażany stopniowo przez dwa lata. Obejmie nie tylko pracowników, ale też osoby zatrudnione na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy. Dla pracodawców i innych zatrudniających wiąże się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami.

Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej: PPK) zostały zaprojektowane jako sposób na systematyczne gromadzenie oszczędności, które będą prywatną własnością oszczędzających i mają być wypłacane po ukończeniu przez nich 60. roku życia. W tym systemie wezmą udział trzy strony: podmiot zatrudniający (dalej: zatrudniający), osoby zatrudnione (dalej: zatrudnieni) oraz instytucje finansowe – patrz Definicje podmiotów uczestniczących w PPK. Swój wkład finansowy będzie miało też państwo.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Dlatego też zatrudniony może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK przedkładając zatrudniającemu pisemną deklarację. Może też zawnioskować o przywrócenie wpłat. Do jego kompetencji należy także wskazanie – w formie pisemnej – wybranej instytucji finansowej imiennie jednej lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Wolno mu również dokonywać zmian w tym zakresie.

 

TABELA 1. Definicje podmiotów uczestniczących w PPK

Podmiot zatrudniający

Osoba zatrudniana*

Instytucja finansowa

pracodawca w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy (dalej: k.p.), czyli jednostka organizacyjna (w tym bez osobowości prawnej) i osoba fizyczna, jeśli zatrudniają pracowników

pracownik w rozumieniu art. 2 k.p., czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę  (w tym spółdzielczej), powołania, wyboru, mianowania – z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa  w art. 11b ustawy z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1374 z późn.zm.), oraz młodocianych w rozumieniu  art. 190 k.p.

fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało umieszczone  w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10 ustawy

nakładca

osoba fizyczna wykonująca pracę nakładczą, która ukończyła 18. rok życia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 303 § 1 k.p.

fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10 ustawy

rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych

członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i 180 ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 z późn.zm.)

zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10 ustawy

zleceniodawca

osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

 

podmiot, w którym działa rada nadzorcza (np. spółka z o.o.)

członek rady nadzorczej wynagradzany z tytułu pełnienia tych funkcji

 

*osoba zatrudniona podlegająca obowiązkowo w Polsce ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wskazanych w tabeli

Terminy i wyłączenia

Mimo że ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa), wprowadziła mechanizm PPK do porządku prawnego 1 stycznia 2019 r., faktycznie zacznie on funkcjonować później. Przepisy mają być bowiem stosowane od:

  • 1 lipca 2019 r. – przez zatrudniających co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

  • 1 stycznia 2020 r. – przez zatrudniających co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,

  • 1 lipca 2020 r. – przez zatrudniających co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,

  • 1 stycznia 2021 r. – przez pozostałych zatrudniających.

Jednak ten kalendarz nie dotyczy wszystkich zatrudniających. Przepisów ustawy nie muszą w ogóle realizować mikroprzedsiębiorcy (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione przez nich złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Z tego samego wyłączenia korzystają zatrudniający będący osobami fizycznymi, jeżeli zatrudniają inne osoby fizyczne w zakresie niezwiązanym ze swoją i tych osób działalnością gospodarczą.

Przysługuje ono także zatrudniającemu, który w dacie objęcia go ustawą będzie prowadził Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe – w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych – do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpi co najmniej 25% osób u niego zatrudnionych. Podmioty z tej ostatniej grupy muszą jednak uważać, ponieważ w okolicznościach i terminach wymienionych w art. 133 ust. 2 ustawy (m.in. spadek wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5%) uruchamia się wobec nich obowiązek stosowania ustawy.

Utworzenie PPE i wpłacanie do niego składek na poziomie minimum 3,5% wynagrodzenia – po zawarciu umowy o zarządzanie PPK – zwolni też z wpłat na PPK za zatrudnionych, którzy przystąpią do PPE.

Nastąpi to, jeśli zatrudniający porozumie się w tej sprawie z działającą u niego zakładową organizacją związkową działającą, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE zostanie zarejestrowany przez organ nadzoru.

Umowy zawierane przez zatrudniającego

Ci zatrudniający, których ustawa dotyczy będą musieli zawrzeć dwa rodzaje umów z instytucjami finansowymi: o zarządzenie i o prowadzenie PPK. Poniżej przedstawiamy procedurę postępowania.

 

Krok 1. Wybór instytucji finansowej

Decyzję o tym, z którą instytucją finansową będą podpisywane umowy zatrudniający podejmuje w porozumieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową, a jeśli nie ma u niego związku – z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie u niego przyjętym.

Gdyby się okazało, że na miesiąc przed upływem terminu na zawarcie umowy o zarządzanie porozumienia nadal nie będzie, zatrudniający sam dokonuje wyboru, stosując przy tym kryteria ustawowe. Należą do nich: ocena proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywność w zarządzaniu aktywami oraz posiadane przez nie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, a także najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Krok 2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK na warunkach nie mniej korzystnych niż prezentowane przez wybraną instytucję finansową w portalu PPK w tym dniu. Czyni to w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Powinien tego dokonać nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK – zarówno w zwykłym trybie, jak i w okresie przejściowym, rozpoczynającym bieg od dnia uruchomienia obowiązku stosowania ustawy (patrz: Krok 4).

Niedotrzymanie tego terminu będzie karane grzywną w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie tego czynu zabronionego.

Umowa ma zawierać co najmniej elementy wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy (m.in. warunki gromadzenia i zarządzania środkami, a także warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu). Musi być także wpisana do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju w systemie teleinformatycznym.

Krok 3. Informacja o warunkach uczestnictwa w PPK

Przed zawarciem kolejnej umowy, o prowadzenie PPK, zatrudniający może poinformować zatrudnionych o warunkach uczestnictwa w PPK, a także o obowiązkach i uprawnieniach swoich i ich. Po jej sfinalizowaniu, te same informacje oraz dodatkowo o możliwości konwersji i zamiany (art. 45 ustawy) obowiązkowo przekazuje zatrudnionym wybrana instytucja finansowa.

Krok 4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób u niego zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK (elementy obowiązkowe – art. 20 ustawy), załączając do niej listę osób będących uczestnikami PPK (można być jednocześnie stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK). Umowa będzie obejmować osoby, które:

  • nie ukończyły 55 lat – wyjątek będą stanowić ci, którzy zadeklarują przed upływem terminu na zawarcie umowy niedokonywanie wpłat do PPK albo przestaną być zatrudnionymi u tego konkretnego zatrudniającego,

  • są w wieku między 55 lat (ukończone) a 70 lat (nieukończone) i złożyły wniosek w tej sprawie – warunkiem jest zatrudnien...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.