Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jakie działania należy podjąć w przypadku zaistnienia u pracownika choroby zawodowej? Co należy zrobić w przypadku je stwierdzenia?

ODPOWIEDŹ

Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym, a także innym chorobom związanym z wykonywaną pracą. Jednakże nie zawsze może uchronić to pracownika przed wystąpieniem choroby zawodowej u pracownika. Już podejrzenie zaistnienia choroby zawodowej należy zgłosić w Sanepidzie i Państwowej Inspekcji Pracy. W niektórych przypadkach może być konieczne również pracownika do innej pracy.

UZASADNIENIE

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, , jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym (art. 2351 ustawy z 24 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Ważne: Jako choroba zawodowa może być jednak zakwalifikowana tylko taka dolegliwość, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Obowiązek zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej spoczywa oprócz pracodawcy, lecz także na lekarzu podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej. Ponadto na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania kieruje w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz, a także lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie takiej choroby u pacjenta.

Również pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę jest uprawniony do zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej. Jeśli jest to aktualnie zatrudniony pracownik, to swoje podejrzenie musi zgłosić za pośrednictwem lekarza, który sprawuje nad min profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Jeżeli u pracownika zostanie rozpoznana choroba zawodowa pracodawca musi ustalić przyczyny jej powstania oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto ma on obowiązek niezwłocznie przystąpić do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze, a także zapewnić realizację zaleceń lekarskich (art. 235 § 3 k.p.).

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się niezwłocznie, na formularzu określonym w rozporządzeniu w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Natomiast w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika, dodatkowo dokonuje się zgłoszenia w formie telefonicznej.

Jeżeli u pracownika zostanie stwierdzona orzeczeniem lekarskim niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek choroby zawodowej, pracodawca musi przenieść pracownika do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu (art. 230 § 1 k.p.).

Przeniesienie to dokonywane jest w trybie polec...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.