Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , ZASIŁKI

1 kwietnia 2018

Zasiłek i wynagrodzenie za pracę a obniżenie składki zdrowotnej

199

Pracownik przez większą część miesiąca przebywał na zwolnieniu chorobowym płatnym zasiłkiem. Za pozostałe dni wypracował wynagrodzenie. Czy przy obliczaniu składek i zaliczki na podatek należy zsumować obie należności i od łącznego przychodu ustalić składki, w tym zdrowotną oraz podatek, czy wynagrodzenie rozliczyć osobno? Przy wyliczeniu osobnym składka zdrowotna od wynagrodzenia jest wyższa od zaliczki PIT i podlegałaby obniżeniu. Który sposób jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Należy rozdzielić wynagrodzenie i zasiłek i osobno obliczyć składki społeczne, zdrowotną oraz zaliczkę na podatek od wynagrodzenia. Gdy składka zdrowotna przewyższy zaliczkę, ulegnie obniżeniu do poziomu tej zaliczki. Od zasiłku należy odrębnie wyliczyć zaliczkę.

UZASADNIENIE

Zakłady pracy jako płatnicy mają obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy (jeśli w danym roku kalendarzowym pracodawca jest ich płatnikiem).

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek jest dochód rozumiany jako łączny przychód ze stosunku pracy wraz z zasiłkami, uzyskany w ciągu miesiąca, pomniejszony o koszty uzyskania w zryczałtowanej wysokości oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, finansowane ze środków pracownika.

Zatem, generalnie przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki z tzw. innych źródeł, są łącznie rozliczane przez płatnika z podatku. Jednak nie zawsze. Należy tu wziąć pod uwagę zasadę, że w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez zakład pracy jako płatnika, według stopy 9%, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiąc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.