Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku

306

W sektorze prywatnym nie każdy pracodawca musi, ale każdy może utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast w przypadku jednostek sektora publicznego – obowiązek tworzenia ZFŚS nakłada na pracodawcę prawo. Dlatego warto przypomnieć zasady jego tworzenia i zapoznać się z nowymi kwotami odpisów.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych musi być obowiązkowo tworzony przez pracodawców zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Na wniosek zakładowej organizacji związkowej fundusz muszą tworzyć również pracodawcy zatrudniający na pierwszy dzień danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników.

Natomiast pracodawcy prowadzący działalność w formach organizacyjno–prawnych jednostek sektora finansów publicznych, takich jak: jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – mają obowiązek tworzyć ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

WAŻNE: Fundusz jest tworzony w celu finansowania działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Obliczenie przeciętnej liczby zatrudnionych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełne etaty).

Przeciętną liczbę zatrudnionych należy określić na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń. Przy obliczaniu przeciętnej faktycznej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) należy zsumować liczbę pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymany wynik podzielić przez 12.

Jeżeli planowana przeciętna liczba zatrudnionych różni się od faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, na 31 grudnia należy skorygować podstawę naliczania odpisu ZFŚS i w efekcie również kwotę tego odpisu. Gdy na koniec roku kalendarzowego faktyczna liczba zatrudnionych była:

 

  • niższa od planowanej – należy dokonać korekty (praktyką jest pozostawienie nadpłaty na rachunku),

  • wyższa od planowanej – należy dokonać uzupełnienia odpisu i środków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu.

 

Taki sposób obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych stosuje się również, gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż rok kalendarzowy albo naliczał odpis na ZFŚS na niepełny rok kalendarzowy.

Naliczanie odpisów w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych

Podstawę naliczania kwoty odpisu na ZFŚS stanowią:

przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,

przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Odpisy na ZFŚS dzielimy na obowiązkowe, dotyczące pracowników (w tym pracowników młodocianych) oraz fakultatywne (dobrowolne) dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz byłych pracowników zakładu będących emerytami lub rencistami, nad którymi zakład sprawuje opiekę socjalną.

Ustalenia wysokości odpisów w 2019 r. dokonuje się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 r., którego wysokość to 3278,14 zł.

Na jednego zatrudnionego pracownika wysokość odpisu podstawowego wynosi 37,5% podstawy naliczania (1229,30 zł).

Z kolei na jednego pracownika młodocianego wysokość odpisu podstawowego zależy od roku jego nauki i kształtuje się na poziomie:

 

  • w pierwszym roku nauki – 5% podstawy ( 163,91 zł),

  • w drugim – 6% podstawy (196,69 zł),

  • w trzecim – 7% podstawy (229,47 zł).

 

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych) wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1639,07 zł).

Odpis fakultatywny można też zwiększyć o kwotę 245,86zł (czyli o 7,5%) na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.