Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

17 września 2017

Wspólna działalność socjalna pracodawców

275

Czy w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kilku pracodawców może prowadzić wspólną działalność socjalną? Jeśli to możliwe, proszę o informację, jakie warunki trzeba spełnić i jak to zrobić.

ODPOWIEDŹ

Tak, możliwe jest wspólne prowadzanie takiej działalności. Jedynym warunkiem jest zawarcie przez zainteresowanych stosownej umowy. Zakres wspólnej działalności musi mieścić się w ramach określonego ustawowo przeznaczenia środków ZFŚS. Jest to jedyne ograniczenie narzucone przez przepisy. Pamiętać należy, że obowiązuje tu więc taka sama zasada jak przy samodzielnym tworzeniu funduszu – zgromadzone środki można przeznaczyć wyłącznie w ramach działalności socjalnej.

UZASADNIENIE

Wspólna działalność może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych aspektów działalności socjalnej pracodawców – co powinno zostać określone w umowie, a liczba pracodawców prowadzących ją wspólnie nie jest w żaden sposób ograniczona.

Umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej może postanawiać, że będzie ona prowadzona przy wykorzystaniu całości lub części środków zgromadzonych na kontach funduszy obu (lub więcej) pracodawców.

Umowa taka powinna określać przede wszystkim:

  • przedmiot wspólnej działalności (czyli, czy wspólnie prowadzona będzie całość działalności socjalnej czy jedynie jej część),

  • zasady jej prowadzenia (w jakim zakresie każdy z pracodawców będzie uczestniczył w prowadzeniu działalności, jakie kwoty będą przekazane, jakie warunki muszą zostać spełnione przez każdego z pracodawców, zasady dokonywania wypłat na rzecz osób uprawnionych, zasady przyznawania świadczeń),

  • posób dokonywania rozliczeń (np. terminy dokonywania wpłat na wspólne konto, jeżeli zostanie ono utworzone),

  • tryb jej wypowiedzenia oraz rozwiązania.

W umowie można wskazać także warunki uprawniające do odstąpienia od jej stosowania oraz odpowiedzialność z tytułu realizacji przewidzianych w niej zobowiązań. Ze względów praktycznych umowa powinna regulować prowadzoną działalność jak najbardziej szczegółowo.

Ważne: Zawarcie umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej nie powoduje powstania wspólnego ZFŚS pracodawców zawierających umowę. Każdy z pracodawc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.