Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Wyrażenie zgody przez ZUS do opłacenia składki chorobowej po terminie

329

Decyzją z 26 listopada 2015 r. sąd oddalił odwołanie od decyzji z 5 grudnia 2014 r., zgodnie z którą ZUS stwierdził, że klient nie podlega od 23 kwietnia 2014 r. obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako pracownik u płatnika składek. Od 1 sierpnia 2014 r. klient stał się niezdolny do pracy, (do stycznia 2015 r.). Decyzją z 1 sierpnia 2017 r. ZUS stwierdził, że klient jest dłużnikiem ZUS z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Ubezpieczenie społeczne za okres od kwietnia 2014 do lutego 2016 r.;  ubezpieczenie zdrowotne za okres od lipca 2014 r.; składek na Fundusz Pracy od sierpnia 2014 r. do lutego 2016 r. W uzasadnieniu wskazano, że w związku z tym, że klient, w związku z wyłączeniem z tytułu zatrudnienia, nie posiadał innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, obowiązkowymi stały się składki społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie kiedy klient był zatrudniony nie opłacał oczywiście dobrowolnej składki chorobowej, będąc przekonanym, że podlega ubezpieczeniu z tytułu zatrudniania. Dopiero decyzja, a następnie prawomocny wyrok sądu uznały, że klient nie podlegał ubezpieczeniu z tytułu zatrudniania u płatnika (i tym samym polega z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Czy jest zatem możliwość, aby za ten okres klient miał wypłacony zasiłek chorobowy, a więc w zasadzie czy w chwili obecnej jest możliwość opłacenia składki chorobowej (wszystkie składki były opłacane przez pracodawcę, a klient był przekonany, że z tego tytułu podlega ubezpieczeniu, trudno zatem w tym czasie opłacać składkę chorobową, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej).  

Odpowiedź

Jednym rozwiązaniem jest złożenie wniosku US-9 do ZUS o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Zgodnie z przepisami, w uzasadnionych przypadkach organ rentowy może na wniosek ubezpieczonego wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie.Zauważyć trzeba, że jest to decyzja uznaniowa ZUS tzn. że ZUS może się zgodzić albo nie z wnioskiem Czytelnika.Jeżeli ZUS wyda decyzję odmawiającą przywrócenia terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, będzie można dochodzić swoich racji przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych składając odwołanie od decyzji ZUS.

 

Uzasadnienie

Ze stanu faktycznego dowiadujemy się, że Czytelnik:

 

  • 23 kwietnia 2014 r. nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako pracownik u płatnika składek,

  • jest dłużnikiem ZUS z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (ubezpieczenie społeczne od kwietnia 2014 r. do lutego 2016 r.; ubezpieczenie zdrowotne za lipiec  2014 r.;  składek na Fundusz Pracy od sierpnia 2014 r. do lutego 2016 r.);

  • 26 listopada 2015 r. Sąd oddalił odwołanie od decyzji z 5 grudnia 2014 r. ZUS,

  • decyzja ZUS z 1 sierpnia 2017 r. dotycząca wymienionych składek ZUS.

 

Rzecz idzie o uiszczenie zasiłku chorobowego za ww. okresy składkowe i wypłatę zasiłku chorobowego za zwolnienie lekarskie od 1 sierpnia 2014 r. do stycznia 2015 r.

Należy zauważyć, że składka na ubezpieczenie chorobowe w przypadku osób prowadzących dzielność gospodarczą jest dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe ustają:

 

  • od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

  • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na te ubezpieczenia. Ustanie ubezpieczenia dobrowolnego w takim przypadku następuje więc z mocy ustawy. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić 20 zgodę na opłacenie składki po terminie. Wniosek w tej sprawie należy kierować do dyrektora właściwej jednostki terenowej ZUS,

  •  od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.

 

Przedsiębiorca będzie objęty tym ubezpieczeniem od dnia, który wskaże we wniosku, ale tylko wtedy gdy przekaże swoje zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń (np. od daty, od której wygasł tytuł do ubezpieczeń).

W omawianym przykładzie tytuł do ubezpieczeń wygasł w 22 kwietnia 2014 r. Zatem Czytelnik powinien w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń w związku z prowadzeniem dzielności gospodarczej. Następnie mógł w każdym czasie dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego.

Istotne znaczenie dl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.