Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

18 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Wynagrodzenie przeniesionego pracownika samorządowego

176

W dniu 6 maja 2019 roku w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych do jednostki samorządu terytorialnego z innej jednostki organizacyjnej został przeniesiony pracownik. W jaki sposób poprawnie należy wyliczyć wynagrodzenie pracownika za okres 6–31 maja? Czy w związku z przeniesieniem w trakcie miesiąca należy zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Pracy w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy czy przeliczyć wynagrodzenie według innych zasad?

Odpowiedź

W sytuacji przeniesienia, do wykonywania pracy, pracownika samorządowego do innej jednostki samorządowej, do obliczenia wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez niepełny miesiąc u nowego pracodawcy, wynagrodzenie należy obliczyć według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Należy dodać, że ustawodawca w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zaznaczył, że stawkę godzinową ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Uzasadnienie

Pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Przepisy tej ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 22 pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców.

Należy zaznaczyć, że „przeniesienie pracownika samorządowego w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym i nawiązania nowego stosunku pracy z jednostką, w której pracownik ma być zatrudniony” Zatem, taka zmiana pracodawcy następuje w ramach tego samego stosunku pracy, który podlega jedynie modyfikacji, między innymi w zakresie podmiotu zatrudniającego, a tego ustawowego skutku nie niweczy zawarcie nowej umowy o pracę z pracownikiem samorządowym przeniesionym w trybie art. 22 do innej jednostki samorządowej (por. wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2013 r., sygn. akt IPK2/13).

WAŻNE:

W przypadku przeniesienia do innej jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.

Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Na wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia.

Szczegółowe zasady wynagradzania ustawodawca zawarł w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie określa:

  • wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi;
  • minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
  • warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
  • maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
  • warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych n...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę