Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wynagrodzenie oraz zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, a udokumentowanie niezdolności do pracy powodowanej wypadkiem przy pracy

Artykuły | 31 października 2019 | NR 23
188

Pracownica uległa wypadkowi, którego nie zgłosiła oficjalnie. Przebywała na zwolnieniu lekarskim, z którego nie wynikało, że choroba jest związana z wypadkiem przy pracy. Po kilku tygodniach choroby znalazła się w szpitalu. Szpital zaznaczył, że pobyt ma związek z wypadkiem przy pracy. Po powrocie ze szpitalu pracownica przebywała na wypadkowym zwolnieniu lekarskim. Po czym ponownie przebywała w szpitalu. Szpital zaznaczył, że obrażenie spowodowane był wypadkiem przy pracy. Dopiero po powrocie ze szpitala zgłosiła oficjalnie wypadek przy pracy .Czy należy wypłacać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, jeśli nie ma ciągłości wypadkowych zwolnień lekarskich?

Odpowiedź

Wypadek musi być udokumentowany przez lekarza. Zatem, jeśli pracownica dołączy do protokołu wypadkowego zaświadczenie lekarskie, z którego będzie wynikało, że powodem zwolnienia lekarskiego był uraz spowodowany wypadkiem oraz jeśli postępowanie wypadkowe przeprowadzone przez pracodawcę potwierdzi wypadek przy pracy, wówczas należy wypłacić 100% zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. 

Uzasadnienie

Definicja wypadku przy pracy zawarta jest w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tą ustawą wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 
 3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia  wypadkowego może otrzymać osoba, która objęta jest ubezpieczeniem wypadkowym w ZUS. Ta osobą jest m.in.:

 1. pracownik,
 2. członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, 
 3. wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
 4. prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
 5. pobierająca stypendium w okresie:
  •    odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot,
  •    studiów podyplomowych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje m.in. „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje, jeśli w trakcie ubezpieczenia wypadkowego pracownik stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej i otrzymał z tego powodu zwolnienie lekarskie.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni. Jeżeli niezdolność do pracy przypada w trakcie ciąży, zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 270 dni.
Zasiłek chorob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.