Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Wynagrodzenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia i stosunku pracy

302

Zatrudniam pracownika na umowę o pracę i umowę zlecenie. Pracownik część miesiąca był na zwolnieniu lekarskim Czy powinienem wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe od umowy zlecenia?

Odpowiedź

Umowa zlecenie zawarta z pracownikiem, z którym również zawarta jest umowa o pracę nie stanowi odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Zatem, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne  stanowi suma wynagrodzenia pracownika ze stosunku pracy i z tytułu umowy zlecenia. 
Dlatego przychód z umowy zlecenia stanowi podstawę wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, m.in. do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego.

Uzasadnienie

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są min. pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów, także osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Tytułem prawnym obowiązku ubezpieczenia chorobowego jest, m.in. zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Tytułem prawnym uprawnienia do objęcia ubezpieczeniem chorobowym jest wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpraca przy wykonywaniu tych umów.
Zatem, tytuł ubezpieczenia chorobowego oznacza zatrudnienie lub inną działalność, których podjęcie rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego lub uprawnienie do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności, 
o czym mówi ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. 
 

Ważne

Przez wynagrodzenie należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.


Zatem, przychód to kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Ustala się ją z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, 
w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy, które mają zastosowanie w przypadku pracowników.
Wobec powyższego, jeśli z pracownikiem zawarto także umowę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.