Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Utrata statusu bezrobotnego ze względu na wiek powoduje utratę ubezpieczenia zdrowotnego

248

Obecnie jestem za granicą i nie mogę złożyć wniosku o emeryturę. Ukończyłam 60 lat. Wcześniej byłam zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, jednakże miałam ubezpieczenie zdrowotne. Z chwilą ukończenia 60. roku życia PUP wyrejestrował mnie jako bezrobotną. Czy w takiej sytuacji nadal mam ubezpieczenie zdrowotne?

Odpowiedź
Po wykreśleniu z rejestru osób bezrobotnych w związku osiągnięciem wieku emerytalnego nie jest Pani objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Jednakże, ma Pani prawo do opieki zdrowotnej przez 30 dni od dnia wykreślenia z rejestru.

Uzasadnienie
Pozbawienie statusu bezrobotnego ze względu na wiek
Bezrobotnym jest, m.in.:

  • osoba będąca obywatelem Polski poszukująca i podejmująca zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na jej terytorium oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy 
    oraz 
  • osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo
  • osoba niepełnosprawna, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieucząca się w szkole, z wyjątkiem osoby uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:
    – ukończyła 18 lat,
    – nie ukończyła: 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna.

Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą rejestr tych osób. Natomiast starosta pozbawia statusu bezrobotnego będącego kobietą, która, m.in. ukończyła 60 lat.

Utrata ubezpieczenia zdrowotnego
Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W przypadku osoby bezrobotnej skł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.