Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy wspólnikami spółki jawnej. Niebawem będziemy przekształcać spółkę jawna w spółkę z o.o. Czy przekształcenie obejmie także składki zus i zdrowotne tzn. czy jako wspólnicy nadal będziemy opłacali składki ZUS?

Odpowiedź

Po przekształceniu spółki w spółkę z o.o. wspólnicy nowo powstałej spółkiz o.o. nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, chybaże wspólnikówłączyze spółką stosunek, który jest podstawą ubezpieczenia – np. stosunek pracy, umowa zlecenia. Zatem po przekształceniu wspólnicypowinni się wyrejestrować z ubezpieczeń oraz jako płatnicy składek.

Należy dodać, że wspólnicy spółki z o.o. nie traktowani są jak osoby prowadzące działalność gospodarczą i dlatego mogą przystąpić dobrowolnego ubezpieczenia, oczywiście jeśli nie posiadają tytułu do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno–rentowymi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno–rentowym podlegają, osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

Ustawa ta zawiera zamknięty katalog podmiotów uznawanych za osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Zatem, zgodnie z jej art. 8 ust. 6 pkt 4 za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

WAŻNE:

Wspólnicy wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie są traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Również zamknięty katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalno–rentowych określony w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia wspólnika wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zatem z tytułu posiadania statusu wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie istnieje obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalno–rentowym. Z przepisów art. 11 oraz art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że nie istnieje również w takiej sytuacji obowiązek podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

Wobec powyższego po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o. wspólnicy nie będą podlegali ubezpieczeniom na dotychczasowych zasadach, a co za tym idzie będązobowiązani do wyrejestrowania się z ubezpieczeń także jako płatnicy składek.

Niemniej należy dodać, że jeżeli wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o. nie posiadają innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, mogą dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, o czym mówi art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązują od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym złożony jest wniosek. A zatem data, od której wspólnik z o.o. będzie objęty ubezpieczeniami nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, np. jeśli były wspólnik spółki jawnej do 31 marca 2019 r. był objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. 6 maja złożył wniosek o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Zatem od 6 maja 2019r. został objęty tymi ubezpieczeniami.

WAŻNE:

Dobrowolnie ubezpieczenia emerytaln...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.