Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym niepełnosprawnych

192

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zatrudnieniu wspomaganym złożonym przez Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z nim, mają powstać agencje zatrudnienia wspomaganego, których celem będzie pomoc osobom niepełnosprawnym ze znacznymi trudnościami w samodzielnym znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu pracy. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Zatrudnienie wspomagane będzie indywidulaną metodą pracy z osobą uprawnioną, w efekcie czego ma ona znaleźć, podjąć i utrzymać zatrudnienie. Jego realizacją zajmą się agencje zatrudnienia wspomaganego – nowopowstałe, odrębne organizacyjnie i finansowo, utworzone przez gminę, powiat lub organizację pozarządową, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

Organizacje te mają współpracować z pracodawcami, instytucjami rynku pracy podmiotami realizującymi zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w zakresie koniecznym do jego realizacji. Ich obowiązkiem będzie zapewnienie uczestnictwa osobie niepełnosprawnej 
w całym procesie decyzyjnym oraz zapobieganie dyskryminowania osób uprawnionych w jakikolwiek sposób, m.in. ze względu na płeć, wiek czy religię. 

Najważniejszą rolę w procesie zatrudnienia wspomaganego pełnić będą trenerzy pracy. Będą to osoby wpisane na wojewódzką listę wykonujących ten zawód, wchodząc w skład personelu agencji. Do ich adań będzie należało wyszukiwanie odpowiednich osób do programu i wspieranie ich w podjęciu aktywności zawodowej, w miejscu pracy i poza nim. Pod opieką jednego trenera będzie nie więcej niż 10 osób uprawnionych. 

Nowe rozwiązanie ma dotyczyć niepełnosprawnych z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem i pozostających poza rynkiem pracy ze względu na głęboką niepełnosprawność. Osobami, które będę mogły skorzystać z zatrudnienia wspomaganego mają być niepełnosprawni z orzeczeniem stwierdzającym:

  • upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję, chorobę narządu wzroku lub całościowe zaburzenie rozwojowe – w przypadku zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub 
  • zaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu – w przypadku zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo
  • upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenie rozwojowe – w przypadku zaliczenia do lekkiego stopnia niepełnosprawności. 

Osoby takie muszą być ponadto zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotne albo poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu. Kolejny warunek uzyskania statu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę