Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

3 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Podstawa wymiaru wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika do pracy przed upływem przepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego

225

Zatrudniam pracownika od 1 maja 2019 r. z wynagrodzeniem 3900 z brutto. Wcześniej do połowy kwietnia świadczył on pracę dla innej firmy. Od 15 maja do 31 maja pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, mając na uwadze że pracownik nabył prawo do tego wynagrodzenia bez okresu wyczekiwania?

Odpowiedź
Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby nowo zatrudnionego pracownika, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Za wynagrodzenie należy przyjąć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Jeżeli zwolnienie lekarskie jest w pierwszym miesiącu zatrudnienia pracownika, to podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie za ten miesiąc, tj.:

  • 3900 zł x 13,71% = 534,69 zł
  • 3900 zł – 534,69 zł = 3365,31 zł – podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Uzasadnienie
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

  1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;
  2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;
  3. poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzający...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.