Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ozusowanie umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem zatrudnionym na umowę

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 33
55

Mam zamiar powierzyć swojemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę dodatkowe zadania w ramach umowy zlecenia np. archiwizację dokumentów. Wynagrodzenie z umowy zlecenia będzie niższe od wynagrodzenia tego pracownika z tytułu umowy o pracę. Czy powinnam oskładkować wynagrodzenie z umowy zlecenia tego pracownika?

Odpowiedź

Tak, umowa zlecenie bez względu na wysokość wynagrodzenia zawarta z własnym pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się m.in. osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Zatem, jeśli osoba:

  • wykonuje umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą,
  • w ramach umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy,
    to, osoba ta z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi łączny przychód, uzyskiwany z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia.

Wobec tego uznanie tego zleceniobiorcy za pracownika wiąże się z obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi, chorobowym i wypadkowym tak, jak pracownika w myśl art. art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Obowiązek ten obciąża płatnika składek, a o czym mówi art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co oznacza że jest on także zobowiązany obliczać, rozliczać i przekazywać składki co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto, płatnicy składek w stosunku do pracownika, obliczają części składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do Zakładu, o czym mówi art. 17 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zaznaczyć trzeba, że na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznym, które są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.