Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam działalność gospodarcza i zatrudniam 36 pracowników na pełen etat. Od końca zeszłego roku dokonuję odpisów na fundusz socjalny. Czy i kiedy wypłata świadczenia urlopowego z funduszu socjalnego pracownikom jest oskładowana i opodatkowana?

Odpowiedź

Nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS świadczenia urlopowe, wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie. Jednakże, nadwyżka wypłaconego świadczenia urlopowego w kwocie ponad ustaloną w ustawie o ZFŚS powinna być ujęta w podstawie wymiaru składek ZUS.
Świadczenie urlopowe wypłacone z ZFSS stanowi przychód pracownika, który to nie korzysta ze zwolnienia od podatku, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zasady dotyczące świadczeń urlopowych uregulowane są w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 
Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz Socjalny lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. 
Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
Wysokość odpisu podstawowego w roku 2019 wynosi:

  • na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą i jest to kwota 1.229,30 zł,
  • na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – odpowiednio są to kwoty: 163,91 zł, 196,69 zł i 229,47 zł,
  • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – jest to kwota 1639,07 zł,

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – w kwocie 204,88 zł.
Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki – w kwocie 204,88 zł.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. 
W 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest, to kwota 3278,14 zł. 
Niemniej trzeba zauważyć, że w przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 50 osób wypłata świadczenia urlopowego nie jest obowiązkowa. Pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty może zamieścić klauzulę 
o niewypłacaniu świadczenia urlopowego w układzie zbiorowym pracy, a w sytuacji nieobjęcia pracowników takim układem – w regulaminie wynagradzania. W przypadku braku regulaminu wynagradzania pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu tego świadczenia w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego.

Składki ZUS od świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Świadczenie się w wysokości nieprzekraczającej odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, tj.: pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach, pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych, młodocianych. 
Wysokość świadczenia wypłacanego każdemu pracownikowi nie może przekroczyć kwoty ustalonej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Przy czym pracowniom młodocianym przysługuje świadczenie urlopowe niezależnie od wymiaru czasu pracy.
Świadczenie urlopowe wypłacane jest każdemu pracownikowi raz w roku kalendarzowym pod warunkiem korzystania przez niego z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni. Świadczenie to wypłacane jest nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Należy zaznaczyć, że możliwa jest wcześniejsza wypłata świadczenia urlopowego niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie przez pracownika urlopu.
...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.