Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obowiązkowe zgłoszenie i ewidencjonowanie umów o dzieło od 1 stycznia 2021 roku

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
84

Czy jest prawdą informacja, że należy zgłaszać do ZUS wszystkie umowy o dzieło z osobami, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń? Od kiedy to miałoby obowiązywać i na jakich drukach? Nowy obowiązek przedsiębiorców?

Odpowiedź

Tak. Obecne przepisy mówią, że od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązek zgłaszania pracowników, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło. Jednakże obowiązek ten nie będzie dotyczył osób wykonujących pracę na umowę o działo na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy lub pozostają w stosunku pracy. Umowę taką należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zaznaczyć należy, że jest to jedynie obowiązek rejestracyjny umowy o dzieło, a sama umowa o dzieło w dalszym ciągu nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zauważyć trzeba, że płatnik składek w ZUS będzie miał ewidencjonowane zawierane przez niego takie umowy. Na dzień oddawanai numeru do druku nie było jeszcze druku na zgłaszanie do ZUS umów o dzieło, a co za tym idzie nie ma też kodu tej czynności. 

Uzasadnienie

Ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono w artykule 22 dokonano zmiany do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Tak więc, każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o czym mówi art. 36 ust. 1 ustawy o sus. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9b, 11, 12, 19-22, ust. 2, 2a i 2d, duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących należy do płatnika składek. Należy podkreślić, że w art. 6 ustawy o sus zostały wymienione osoby fizyczne, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Wśród tych osób nie znajdują się osoby fizyczne zatrudnione na umowę o dzieło. Należy podkreślić, że przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania dzieła, czyli osiągnięcia określonego, indywidualnego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Wykonanie dzieła najczęściej polega na:

  • wytworzeniu rzeczy,
  • zmianie rzeczy już istniejącej,
  • naprawieniu rzeczy,
  • przerobieniu rzeczy,
  • uzupełnieniu albo rozbudowie rzeczy,
  • połączeniu rzeczy z innymi rzeczami,
  • dodaniu części składowych.

Rezultat umowy o dzieło powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła (wyroki Sądu Najwyższego: z 3 listopada 1999 r., sygn. akt IV CKN 152/00, z 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II UK 26/13, z 14 listopada 2013 r., sygn. akt II UK 115/13, z 4 czerwca 2014 r., sygn. akt II UK 543/13, oraz z 10 lipca 2014 r., sygn. akt II UK 454/13). Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora.
Wobec powyższych przepisów osoby zatrudnione na umowę o dzieło nie są objęte ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. 

WAŻNE: Jeśli umowa o dzieło została zawarta z firmą, która jest jednocześnie pracodawcą w związku zawartą umową o pracę albo w ramach tej umowy wykonywana jest praca na rzecz pracodawcy, to osoba ta objęta jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym.

Podkreślić należy, że każda osoba objęta ubezpieczeniami podlega zgłoszeniu do ZUS. Zatem, osoba zatrudniona na umowę o dzieło nie musi być zgłaszana do ZUS. 
Jednakże, od 1 stycznia 2021 roku w związku z wprowadzeniem art. 22 pkt 1 w zmianach do ustawy „covidowej” wejdzie w życie art. 36 pkt 17 ustawy o sus w brzmieniu „płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa tata zawarta zostanie z osobą z kt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę