Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obowiązkowe składki ZUS od umów zlecenia zawartych na dłużej niż miesiąc

Artykuły | 27 listopada 2020 | NR 36
40

Fundacja zawarła umowę zlecenia na realizację projektu w okresie od 1 lipca do 10 października br. Kwota brutto to 4000 zł (osoba ta nie jest nigdzie zatrudniona na umowę o pracę). Następnie, zawarła drugą umowę zlecenia doraźnego na realizację innego projektu, w okresie od 01 września do 20 listopada br. Kwota brutto to 1200 zł. Czy w obydwu wypadkach należy naliczyć składki na ubezpieczenie społeczne?

Odpowiedź

W przypadku umów zlecenia zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu. Zatem zleceniodawca ustala podstawę wymiaru składek ubezpieczenia społeczne w zależności od liczby przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin w danym miesiącu.
Prawdopodobnie wynagrodzenie miesięczne brutto z przytoczonych umów zlecenia nie przekroczy 2600 zł (liczba przepracowanych godzin w miesiącu x 17 zł), co będzie oznaczało, że każda z umów będzie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. 

Uzasadnienie

W myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 
Ubezpieczenie chorobowe jest natomiast dobrowolne. Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. 
Zleceniodawca ustala podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy w zależności od tego, jak określona jest odpłatność za jej wykonywanie. Jeżeli w umowie odpłatność określona jest kwotowo bądź w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia w tym także pracująca, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca lub osoba współpracująca oraz z kolejnej lub kolejnych umów zlecenia. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy jej wykonywaniu lub z innych umów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.
Ustalania łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych należy dokonywać dla każdego miesiąca odrębnie. 
Osoba, która równocześnie wykonuje dwie umowy zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko z tytułu jednej z zawartych umów. Co do zasady, tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest umowa zawarta najwcześniej. Z tytułu drugiej umowy obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne, natomiast ubezpieczenia emerytalno-rentowe mają charakter dobrowolny (jeśli jednak zleceniobiorca przystąpi do nich na zasadzie dobrowolności, obowiązkowa stanie się za niego również składka wypadkowa). Zleceniobiorca może również wskazać jako tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym umowę zawartą w późniejszym terminie. 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa w 2020 r. – 17 zł.
Zauważyć należy, że minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie, m.in. do umów zlecenia opartych na podstawie art. 734 Kodeksu cywilnego.
Podkreślić trzeba, że przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, bowiem w myśl art. 112 Kodeksu cy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.